Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Sastanak o pasivnoj registraciji
glasa
ča

Viši zamjenik visokog predstavnika ambasador Peter Bas-Backer, danas će
prisustvovati sastanku čiji je cilj da skrene pozornost kompetentnih vlasti u
BiH o potrebnim koracima koji se trebaju poduzeti kako bi se pripremio put za
uvodjenje pasivne registracije glasača na izborima u oktobru.


Sasatanak, koji je organizovala Centralna izborna komisija I Direkcija
CIPS-a, će ukazati da nivo predanosti locaklnih vlasti varira od jedne općine do
druge, također će se pozvati oni koji imaju ozbiljne probleme da ih riješe kako
bi se hitno pripremili za pasivno registrovanje glasača. 


Pasivno regirstrovanje glasača je tehnički komplikovan poduhvat. Zahtijeva
blisku koordinaciju između različitih državnih, entitetiskih, kantonalnih I
općinskih tijela. Neuspijeh da se ispoštuju zahtijevi na bilo kojem nivou
adminsitracije može ozbiljno ugroziti uspijeh novog sistema.


Centralna izborna komisija i Direkcija CIPS-a su identificirali dva glavna
problema koja posoje a tiču se informacija koje obezbjedjuju općine.


Ažuriranje imena ulica – CIPS mora biti u mogućnosti da svaku ulicu poveže sa
postojećim šifrom ulice. Općine moraju da reaguju odmah po ovom pitanju. Oni
trebaju da hitno izvrše pregled imena ulica I da odluče o konačnom imenu ulica I
naselja, koja se onda moraju odmah javiti Ministarstvu unutarnjih poslova I
Direkciji CIPS-a.


26 općina se nalazi u ovoj situaciji.


Ažuriranje osobnih informacija – općine hitno moraju proslijediti informacije
CIPS-u, na primjer informacije o vjenčanjima, kao I smtrovnice.


Pasivno registrovanje glasača če olakšati učestvovanje glasačima na izborima,
tako što će dozvoliti automatsku registraciju potencijalnih glasača. Sistem će I
dalje dozvoliti onima koji žele da  glasaju u njihovim prijeratnim općinama
da se tako I registruju.


 


Budžeti koji kasne


U Području odgovornosti OHR Jug,  grad Mostar i općina Prozor-Rama jesu
jedne jedinice lokalne samo-uprave koje nisu usvojile budžete za 2006. Pozivamo
izabrane zvaničnike u oba mejsta da ispune svoje osnovne obaveze po ovom
pitanju.

Europa.ba