Proširenje EU programa za oporavak od poplava – broj obrazovnih ustanova koje će biti obnovljene povećava se sa 90 na 109, a broj projekata obnove komunalne infrastrukture sa 100 na 130

Broj obrazovnih ustanova (obdaništa i škola) koje bi trebale biti obnovljene u okviru EU programa za oporavak od poplava povećan je sa inicijalno planiranih 90 na 109, čime se omogućava da više djece, nastavnika i roditelja ima koristi od obnovljenih objekata širom poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini.

Tokom provedbene faze Programa postalo je očigledno da više obrazovnih objekata nego što se prvobitno pretpostavljalo nakon poplava ima potrebu za sanacijom kako bi osigurale sigurno i savremeno okruženje za učenje. Evropska unija stoga svoju podršku obnovi proširuje na dodatne obrazovne ustanove. Nove ustanove koje će biti obuhvaćene ovom proširenom pomoći Evropske unije nalaze se u općinama Banja Luka, Čelinac, Derventa, Maglaj, Olovo, Srbac i Zenica.

Ove dodatne aktivnosti EU programa za oporavak od poplava bit će implementirane u okviru postojećeg budžeta Programa zahvaljujući internim prilagodbama i uštedama koje su do sada ostvarene u implementaciji Programa. Sa današnjim danom, sanacioni radovi u sklopu Programa već su dovršeni u 72 obrazovne ustanove (65 školskih i 7 predškolskih objekata). Trenutno su u toku radovi na objektima 28 obrazovnih ustanova dok radovi na 9 objekata treba da počnu po završetku procesa nabavke. Ako to vremenski uslovi dozvole, očekuje se da će radovi na obnovi u svih 109 obrazovnih ustanova koje dobijaju pomoć od EU biti dovršeni do maja 2015.

Osim toga, broj projekata obnove komunalne infrastrukture, koje finansira EU program, povećava se sa 100 na 130. Ovi projekti obuhvataju sanacione radove na lokalnim putevima i mostovima kao i na lokalnim sistemima vodosnabdijevanja i kanalizacije. Projekti će se implementirati naročito u ruralnim i perifernim dijelovima općina koje su bile pogođene poplavama te će doprinijeti da se poveća broj ljudi koji dobijaju pomoć Evropske unije, kroz osiguranje boljeg saobraćajnog pristupa udaljenim zajednicama i poboljšanje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije koje su bile narušene usljed šteta nanesenih poplavama.

Sanacioni radovi na 38 objekata komunalne infrastrukture (20 mostova, 12 puteva i 6 sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije) već su okončani, a trenutno su u toku radovi na 41 objektu. Ovi radovi će biti dovršeni do oktobra 2015. godine kad se Program završava.

Redovno ažurirane informacije o Programu, multimedijalni materijali, online prilozi, itd. mogu se pronaći na

Web stranici Programa: http://archive.europa.ba/FloodsRecovery.aspx?lang=BS
Facebook stranici Programa: www.facebook.com/EUFloodsRecoveryProgramme

Mapa lokacija na kojima se vrše sanacioni radovi nalazi se na: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/ourwork/response-to-floods/maps—floods-response-overview/
I foto galeriji Programa na: https://www.flickr.com/photos/127747187@N02/sets/

Europa.ba