EU usvojila poseban paket mjera za oporavak od poplava i upravljanje rizikom u BiH u vrijednosti od 41 milona eura

Evropska komisija je 17. decembra usvojila Posebni paket mjera za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu, u vrijednosti od 41 milion eura iz sredstva IPA II. Pored prevencije poplava i upravljana riječnim tokovima, Posebne mjere za BiH 2014. uključuju daljnju pomoć EU za saniranje stambenih objekata, malim i srednjim preduzećima, lokalnom ekonomskom razvoju na područjima pogođenim poplavama, podršku jačanju kapaciteta civilne zaštite u odgovoru na katastrofe i podršku u vidu bespovratnih sredstava lokalnim nevladinim organizacijama.

Ova pomoć je drugi dio paketa čija je vrijednosti 85 miliona eura, za koje se EU obavezala na Donatorskoj konferenciji u julu 2014. Predstavlja nastavak pomoći koju je EU već obezbijedila kroz svoj Program za oporavak od poplava u vrijednosti od 42.24 miliona eura, pokrenut u augustu 2014. godine, a koji provodi  UNDP u BiH, UNICEF i IOM do oktobra 2015. godine.

Dr. Renzo Daviddi, otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH izjavio je:

“Pravovremena i koordinirana pomoć lokalnim zajednicama u normalizaciji životnih uslova nakon katastrofalnih majskih poplava bila je naš prioritet. Zajedno sa svojim provedbenim partnerima iz UNDP-a, UNICEF-a i IOM-a uspjeli smo u hitnom dostavljanju prijeko potrebne pomoći na terenu onima koji su bili najviše pogođeni. Provedba paketa u vrijednosti od 42 miliona eura je u toku.

Nova sredstva će doprinijeti u jačanju spremnosti zemlje i zaštite od sličnih događaja u budućnosti, te kao takva, predstavljat će signal za tranziciju u narednu fazu prevencije poplava i upravljanju istim, uključujući više strukturirane mehanizme za otpornost od poplava. Pored toga, ova sredstva će omogućiti nastavak trenutnih i svih budućih nastojanja EU u pružanju pomoći stanovništvu Bosne i Hercegovine u otklanjanju posljedica poplava.”

Fokus ovog paketa je na prevenciju poplava, zaštitu i spremnost, kao i  re-konstrukciju ključne zaštitne infrastrukture u visoko-rizičnim područjima Savskog korita, kako na nacionalnom tako i regionalnom nivou.

Nacionalna komponenta iz Specijalnih mjera 2014. predviđa 15 miliona eura podrške poboljšanju hidrometeoroloških sistema na području rijeke Bosne kao i re-konstrukciju prioritetne riječne infrastrukture na kritičnim lokacijama rijeka Save, Bosne i Janje. Mjere su usklađene sa dogovorenim Akcioni planom za prevenciju poplava i upravljanje rijekama u BiH za period 2014-2017 koje su definisane od strane relevantnih agencija za vode i institucija BiH na svim nivoima vlasti.

“Implementacija komponenti Posebnih mjera 2014. koje se odnose na prevenciju poplava i upravljanja rijekama može početi samo nakon što svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini usvoje Akcioni plan, koji daje strateški okvir za koordiniran rad na ovom polju. Pozdravljamo činjenicu da je pokrenuta procedura za njegovo usvajanje,” naglasio je dr. Daviddi.

Kao dio paketa Posebnih mjera 2014. EU je također usvojila i 20 miliona eura iz IPA multinacionalnog kontingenta kako bi podržala regionalne riječne infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova pomoć će se fokusirati na re-konstrukciju nasipa na različitim dijelovima tokova rijeke Save i Drine, koji se nalaze i u Srbiji i u BiH a koje imaju prekogranični i regionalni značaj.

Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF) je također već odobrio bespovratna sredstva u vrijednosti od 4.88 miliona eura koji uključuje podršku izradi mapa rizika i opasnosti od poplava za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, s ciljem da pruži podršku zemlji u provođenju EU Direktive za poplave.

Predviđeno je da implementacija novih sredstava počne tokom 2015. godine.

Europa.ba