Strukturirani dijalog o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine – Tematska sjednica posvećena reformi pravosuđa na državnom nivou

Preporuke Evropske komisije

Po pitanju nacrta Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine , Evropska komisija

• Pohvaljuje napore Ministarstva pravde BiH na provedbi odgovarajućih preporuka sa četvrte plenarne sjednice Strukturiranog dijaloga održane u Brčkom, (8-9. april/travanj 2013.g), također poštivajući zadati vremenski okvir.

• Pozdravlja nacrt zakona, što ga je pripremilo Ministarstvo pravde BiH kojim se osniva novi Apelacioni (Viši) sud Bosne i Hercegovine, odvojen od prvostepenog suda i koji odražava nadležnosti ovog potonjeg. Istovremeno, pozdravlja činjenicu da revizija krivične nadležnosti pravosuđa na državnom nivou ide u pravcu jasnijeg regulisanja. Uvrštavanje odgovarajućih nalazišta i zaključaka iznesenih u mišljenju Venecijanske komisije (usvojenog na 95.plenarnom zasjedanju 15.juna/lipnja 2013.g) u najnoviju verziju nacrta Zakona o sudovima BiH je dovelo do značajnih pomaka koji će se morati upotpuniti rješavanjem preostalih otvorenih pitanja. 

• Pozitivno ocjenjuje opštu saglasnost postignutu na prvoj tematskoj sjednici Strukturiranog dijaloga o ključnim principima predložene reforme koji se odnose, s jedne strane, na zadržavanje proširene krivične nadležnosti pravosuđa na državnom nivou čije je vršenje  prihvatljivo pod precizno utvrđenim i pojašnjenim uslovima, kao i na sastav sistema pravosuđa kojeg čine prvostepeni sud i novi odvojeni apelacioni (Viši) sud, s druge strane.

• Svjedočeći tom saglasju, apeluje na Ministarstvo pravde BiH da privede kraju rad na preostalim otvorenim pitanjima, također u skladu sa ishodom provedenih javnih konsultacija, a u cilju dostavljanja izmjenjenog teksta nacrta Zakona o sudovima BiH u dalju proceduru na razmatranje Vijeću Ministara BiH čim to bude izvodivo (po mogućnosti do kraja ljeta). Takav tekst će predstavljati rezultat kontinuiranih i blagovremenih konsultacija sa svim domaćim zainteresiranim subjektima. U tom procesu, predlagač će osigurati da zakonska rješenja, kakva god bila, prenesu dogovorene principe na najprikladniji način kako bi se garantirala pravna sigurnost i poštivanje principa prirodnog sudije.

• Podvlači da je potrebno izbjeći bilo koju vrstu prekida u radu različitih pravosudnih instanci nakon usvajanja Zakona o sudovima BiH. Budžetske, kadrovske i druge tehničke posljedice uvođenja novog propisa se moraju brižno razmotriti, kao i potreba da se osigura puni kapacitet i nezavisnost predviđenog apelacionog (Višeg) suda.

• Ponavlja preporuku koja upućuje na očuvanje kontinuirane podudarnosti svih odredaba novog zakonodavstva o sudovima BiH, a koje se odnose na nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) sa odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV, posebno onima kojima se utvrđuju nadležnosti VSTV za imenovanja i ocjenu rada sudija.

Po pitanju procesa izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV, Evropska komisija

• Ponavlja da cjelovitost, kao i ključni prerogativi i nadležnosti VSTV moraju biti očuvani u izmjenama zakona tako štiteći bitnu ulogu što je jedna takva institucija ima za nezavisnost pravosuđa kao i za sveukupno jačanje vladavine prava u BiH, kako je to uspostavljeno na temelju sporazuma između entiteta o prenosu nadležnosti.

• Još jednom poziva Ministarstvo pravde BiH da, kao predlagač izmjena i dopuna zakona zatraži mišljenje Venecijanske komisije i otvori u isto vrijeme sveobuhvatan proces javnih konsultacija. Ovi koraci moraju doći prije dostavljanja seta izmjena i dopuna zakona Vijeću ministara BiH.

• Čvrsto podržava VSTV u njegovim trenutnim naporima usmjerenim ka pooštravanju procedura za pristup pravosudnim karijerama; ka što objektivnijem i transparentnijem načinu imenovanja sudija i tužilaca, te daljoj konsolidaciji odredaba kojima se spriječava sukob interesa širom sistema pravosuđa.

Po pitanju poduzimanja daljih koraka u skladu sa prethodnim sjednicama u okviru Strukturiranog dijaloga, Evropska komisija

Podsjeća da sve prethodno usvojene preporuke koje i dalje zahtjevaju dužno zalaganje domaćih organa vlasti ostaju na snazi i moraju se adekvatno provesti bez odlaganja.

 

Europa.ba