Praktični aspekti krivičnih istraga u BiH – Snažnija suradnja policije i pravosuđa

Radna konferencija predstavnika policije i tužilaštava na temu ‘Praktični aspekti krivičnih istraga u Bosni i Hercegovini’ koja je održana 13. i 14. decembra 2012. u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu, zvanično je otvorena pozdravnim govorom Anđelka Hrgića, pomoćnika direktora i načelnika Kriminalističko-istražnog odjela SIPA-e i Severina Strohala, šefa Sekcije operacija za pravosuđe i unutarnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji EU u BiH. Fokus konferencije je bio na definisanju standarda za „osnova za sumnju“ počinjenog krivičnog djela kao i kada tužilac treba da počne sa nadzorom rada ovlaštenih zvaničnika u krivičnim istragama. Ovo su ključna pitanja za jačanje suradnje između policije i pravosuđa i poboljšanje djelotvornosti krivičnih istraga u BiH.

Konferenciju je organizovao projekat koji finansira Evropska unija „EU podrška provedbi zakona“ u suradnji sa SIPA-om i jedna je od brojnih aktivnosti planiranih pod projektnom komponentom IX koja se fokusira na suradnju policije i pravosuđa. Na konferenciji su učestvovali brojni međunarodni eksperti iz EUROPOL-a, Republike Austrije, Mađarske i Republike Slovenije, kao i domaći eksperti, predstavnici policije, tužilaštava i sudova u BiH.

„Ponosni smo što se ovaj skup održava u prostorijama naše Agencije, koja svojim ukupnim djelovanjem nastoji biti primjer i davati ton međupolicijskoj i suradnji sa nadležnim tužilaštvima. Cijenimo vrlo važnim
i svesrdno podržavamo sve aktivnosti koje vode unapređenju suradnje između policije i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u krivičnim istragama”, rekao je Hrgić.

“Važno je da se istraga posmatra kao timski rad koji zahtijeva dobro razumijevanje uloge i obaveze obje strane. Na operativnom nivou, policija i tužitelji zavise jedni od drugih jer je u obostranom interesu da uspješno okončaju istragu na sudu tako što će osigurati kvalitetnu optužnicu i njen uspješan završetak na sudu.” naglasio je Severin Strohal.

Projekat koji finansira EU u iznosu od 7 miliona eura kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2010) je započeo  sa provedbom 2. maja 2012. i nastaviće se do 30. aprila 2014. Projektni konzorcijum čine ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Austrije, Republike Slovenije, Mađarske i pokrajine Brandenburg Savezne Republike Njemačke, te Međunarodni centar za razvoj politika migracija (ICMPD) i Transparency International BiH (u svojstvu saradnika). Partneri korisnici projekta su BiH agencije za provedbu zakona na državnom, entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko distrikta.

Europa.ba