Regionalna TAIEX konferencija: “Razmjena iskustava o unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija”

Regionalna konferencija na temu “Razmjena iskustava o unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija“ koju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku/savjetodavnu podršku i razmjenu informacija (TAIEX), održana je 30. novembra/studenog 2012. godine u Sarajevu.

Cilj regionalne konferencije je bio razmjena iskustava u vezi smanjenja broja zaostalih predmeta u sudovima, a koji se tiču izvršenja krivičnih sankcija nakon okončanog krivičnog postupka. Zbog različitih okolnosti koje otežavaju postupak izvršenja krivičnih sankcija, namjera organizatora je bila da omogući razmjenu iskustava u prevazilaženju prepreka za uspostavljanje funkcionalnog sistema izvršenja krivičnih sankcija, što je i predmet preporuke objavljene u zaključku drugog sastanka Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine održanog 10. i 11. novembra 2011. godine.

U uvodnom izlaganju predsjednik VSTV BiH Milorad Novković je istakao da, usprkos relativno dobrim rezultatima u radu krivičnih odjeljenja sudova u Bosni i Hercegovini, bh. pravosuđe se susreće sa „objektivnim preprekama prilikom rješavanja predmeta koji se tiču izvršenja krivičnih sankcija“, te da će razmjena iskustava na konferenciji „doprinijeti da pronađemo konstruktiva rješenja za ovaj problem sa kojim se susreću sve zemlje u većem ili manjem obimu.“

Richard Wood, šef Sekcije za unutrašnje poslove i javnu sigurnost pri Delegacije Evropske unije u BiH/EUSR-u je naglasio “funkcionalan i efikasan sistem izvršenja kriivičnih sankcija je ključan za ovu zemlju i za bilo koju zemlju u regionu koja teži da postane država članica Evropske unije.”

Mustafa Bisić, pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine se u svom uvodnom izlaganju osvrnuo na postojeći problem i nastojanja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da, kroz zakonske i podzakonske propise, ali i saradnju državnog i entitetskih ministarstava pravde, prevaziđe negativne pojave pri izvršenju krivičnih presuda Suda BiH.

Tokom konferencije učesnici su imali priliku upoznati se sa iskustvima predstavnika Republike Slovenije u izvršenju krivičnih sankcija između sudova i zatvorske administracije, iskustvima u Bosni i Hercegovini u ovom segmentu, te iskustvima i rezultatima rada u izvršenju krivičnih sankcija u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori.

Izlagači su bili Igor Bele, šef Sektora za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravosuđa i javne uprave Slovenije, mr. sci. Dušan Valentinčič, generalni direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Slovenije, Meddžida Kreso, predsjednica Suda Bosne i Hercegovine, Mustafa Bisić, pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine, Zvjezdana Šimundić, voditeljica Odjela praćenja osiguravanja prava zatvorenika Ministarstva pravosuđa Hrvatske, Jana Špero, načelnica Sektora za probaciju, Milan Stevović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde i državne uprave Srbije, Slavica Rabrenović, pomoćnik ministra pravde i ljudskih prava Crne Gore.

Po završetku konferencije, usvojeni su sljedeći zaključci:

1) Neophodno je povećanje zatvorskih kapaciteta i kapaciteta ustanova za izvršenje sigurnosnih mjera, kao i unapređenje uslova u krivično popravnim zavodima s ciljem unapređenja zaštite zagarantiranih ljudskih prava zatvorenika što bi ujedno doprinjelo reduciranju broja tužbi za kršenje ljudskih prava zatvorenika.

2) Potrebno je izvršiti harmonizaciju propisa u oblasti izvršenja krivičnih sankcija što bi dovelo do unapređenja sistema i olakšalo rad sudova i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.
Prilikom harmonizacije, uputno je koristiti pozitivna iskustva zemalja u regionu i zemalja članica Evropske unije.

3) Potrebno je unaprijediti pravni i institucionalni okvir kojim se reguliše deponovanje oduzetog dokaznog materijala u toku i nakon krivičnog postupka pred sudom.

4) Između sudova i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija potrebno je uspostaviti kvalitetniju saradnju.

5) Nastaviti s praksom razmjene iskustava u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, kroz organizaciju tematskih konferencija i na druge prigodne načine (web forumi i sl.)

6) Potrebno je unaprijediti propise kojima se reguliše vaninstitucionalno izvršenje krivičnih sankcija, sa posebnim osvrtom na unaprijeđenje statusa oštećenog lica u postupku.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) je Instrument za tehničku/savjetodavnu podršku i razmjenu informacija Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje, koji se koristi kako bi pomogla zemljama u usklađivanju, usvajanju i primjeni zakona Evropske unije. Više informacija na Internet stranici http://ec.europa.eu/enlargement/taiex.

Europa.ba