Evropska unija daje punu podršku pravima osoba sa invaliditetom

Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini bila je tema današnjeg sastanka između zamjenika šefa Delegacije Evropske unije u BiH, dr. Renze Daviddija i g. Zijada Arapčića, predsjednika Saveza invalida BiH. Sastanak je također održan u kontekstu 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Dr. Daviddi je izjavio:

“Poštovanje ljudskih prava, a posebno prava osoba sa invaliditetom, je osnovno načelo EU i preduslov za zemlje koje žele postati članice Evropske unije. Član 21. Povelje EU o temeljnim pravima zabranjuje diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, uključujući, ali ne ograničavajući se na diskriminaciju na osnovu spola, rase, boje, etničke ili društvene pripadnosti, invaliditeta, religije i seksualne orijentacije.

“Čvrsto vjerujemo da osobe sa invaliditetom mogu mnogo doprinijeti društvu i moraju se smatrati ravnopravnim članovima društva.

“Kao što pojašnjavamo u našim godišnjim izvještajima o napretku, BiH se mora uhvatiti u koštac sa brojnim ključnim izazovima koji se tiču osoba sa invaliditetom. Obveze koje proizlaze iz Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, čija je potpisnica i BiH, moraju biti provedene. Socijalna davanja moraju biti usmjerena na one kojima su najpotrebnija. Mora postojati integritet u sistemu deklaracija o invalidnosti, a ne diskriminacija zasnovana na invaliditetu.

“EU se snažno zalaže za prava osoba sa invaliditetom u BiH. Trenutno obezbjeđujemo sredstva u iznosu malo manjem od 130.000 eura kao podrška Vijeću osoba sa invaliditetom BiH iz fondova Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i namjeravamo osigurati milion eura za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom, kao i još milion eura za testiranje Socijalnog sistema stanovanja u BiH, iz fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Također razmatramo mogućnost provedbe četvrte faze projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini (SPIS)” u vrijednosti od 4.1 milion eura sa posebnim naglaskom na djecu sa invaliditetom.”

Europa.ba