Pretvaranjem dokaza u politiku i rezultate do boljeg odgovora na nasilje nad djecom

Predstavnici vlada, ureda ombudsmana i organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske sastaju se danas u Sarajevu u okviru dvogodišnje zajedničke inicijative Evropske unije i UNICEF-a za zaštitu djece od nasilja u jugoistočnoj Evropi.

Ovaj projekt koji se finansira kroz Program EU za civilno društvo ima za cilj jačanje kapaciteta za identifikaciju, praćenje i tretiranje nasilja nad djecom kroz partnerstvo civilnog društva i državnih aktera.

Istraživanjem je obuhvaćeno gotovo 600 stručnih osoba iz sektora zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, socijalne zaštite i policije s kojima su obavljeni razgovori u gradovima i selima ove četiri zemlje. Osmomjesečno istraživanje fokusiralo se na to kako škola, policija, sudije, zdravstveni i socijalni radnici reagiraju na slučajeve nasilja nad djecom kod kuće, u školi, u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite i u sistemu pravosuđa te u zajednici. Istraživanje je ukazalo kako na jake, tako i na slabe strane sadašnjih metoda reakcije pa će pružiti osnovu za diskusiju na ovoj radionici.

‘Iako skrivena pojava, nasilje nad djecom je globalni problem. Istraživanja uključujući i ovo pokazuju da djeca koja su postala žrtve takvog nasilja nisu na odgovarajući način identificirana i ne dobivaju adekvatnu pomoć”, izjavio je Jean-Claude Legrand, UNICEF-ov viši regionalni savjetnik za zaštitu djece za srednju i istočnu Evropu i Zajednicu Nezavisnih Država.

“UNICEF će i dalje pružati podršku vladinim institucijama, organizacijama civilnog društva, uredima ombudsmana, parlamentima i drugim akterima koji mogu dovesti do promjena. Zajedno trebamo snažnije reagirati na nasilje na svim nivoima, što uključuje stručnjake, donosioce politika i društvo općenito. Bitno je da su sva djeca zaštićena od svih oblika nasilja u svakom trenutku u svim okruženjima u kojima borave“, dodao je.   

Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer potcrtala je važnost činjenice da će stručnjaci iz regije zajednički raditi na poboljšanju mehanizama zaštite djece od nasilja, a posebno na otkrivanju tih slučajeva.

„Svi mi znamo da nasilje nad djecom postoji, ali je činjenica da nemamo vjerodostojne podatke na osnovu kojih se mogu kreirati adekvatne strategije. Pored toga, imamo generalan nedostatak senzibiliteta za pvaj problem u društvu na čemu se također treba raditi“, kazala je Florence Bauer.

Pomoćnica ministra zaljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija zahvalila se UNICEF-u i Evropskoj uniji na organizaciji regionalne konferencije u Sarajevu, ističući kao jedan od većih problema neka institucionalna rješenja koja djecu stavljaju u drugi plan, i izrazivši zadovoljstvo da će o tome moći razgovarati sa kolegama iz zemalja regije.

„Mi imamo institucija koje na određenim nivoima dobro rade svoj posao, ali je problem što je dječija zaštita dosta decentralizirana i nepovezana, pa nemamo jedinstven sistem dječije zaštite koji će pokriti sve nivoe vlasti. Problem je i što imamo nedostatak kapaciteta i stručnih kadrova da odgovorimo na sve dječije potrebe. Sistem zaštite djece bi trebao da bude prioritet svih nivoa vlasti“, poručila je Saliha Đuderija.

Natalia Dianiskova, voditeljica Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju Delegacije Evropske unije BiH izrazila je zadovoljstvo što se regionalnom konferencijom obilježava polovina provedbe projekta koji je, kazala je, već dala određene rezultate, i koja će biti temelj za novi program koji će se nastaviti od 2014. godine.

„Radimo na regionalnim i nacionalnim programima, kako bismo zaokružili cjelinu. Kroz regionalne programe bavimo se zajedničkim problemima zemalja u regiji i zajednički dolazimo do najboljih načina za njihovo rješenje, dok kroz nacionalne programe radimo na problema specifičnima za svaku zemlju ponaosob koji se rješavaju na lokalnom nivou“, kazala je Natalia Dianiskova.

Stručnjaci koji rade s djecom i porodicama naglašavaju potrebu jačanja resursa za prevenciju i usluge podrške porodicama. Iako postoje strukture i politike, usklađena, sveobuhvatna međusektoralna reakcija na nasilje nad djecom još uvijek nije svugdje prisutna.  

Dvodnevna radionica koja počinje danas će također razmatrati izazove vezane za sisteme upućivanja i raširenu stigmu koja okružuje nasilje što često za posljedicu ima vrlo mali broj prijavljenih slučajeva. Učesnici sastanka će također razgovarati o tome kako na najbolji način tretirati društveno prihvaćanje određenih oblika nasilja i riješiti nejednaku dostupnost usluga i nedostatak ljudskih i finansijskih resursa.

Diskusija i preporuke dotaknut će se i dobrih praksi koje su prepoznate u istraživanju: posjete zdravstvenih radnika školama mogu biti odlična prilika za identifikaciju slučajeva nasilja. Programi prevencije su započeli u nekim školama i zajednicama. Broj predanih i educiranih profesionalaca je u porastu.

Ključne preporuke o kojima će se razgovarati su:

Kako ojačati nadležnosti i odgovornosti svakog stručnog lica koje ima ulogu u identificiranju, upućivanju i postupanju u slučaju nasilja.

Kako izgraditi i ojačati svijest zajednice o tome šta je nasilje nad djecom.

Kako unaprijediti postojeće dobre prakse.

U svjetlu predanosti UNICEF-a i Evropske unije zaštiti djece od svih oblika nasilja, obje agencije žele pažljivo procijeniti šta treba uraditi kako bi se osiguralo da sva djeca, kako u, tako i izvan Evropske unije, dobiju istu zaštitu i podršku u ostvarenju njihovih osnovnih prava. 

Ovaj projekt je također dio kontinuiranih aktivnosti koje su proizašle iz značajne Studije UN-a o nasilju nad djecom iz 2006. godine koja je predstavljala globalni napor s ciljem detaljnog oslikavanja prirode, razmjera i uzroka nasilja nad djecom te dala jasne preporuke za aktivnosti usmjerene na sprečavanje i tretiranje tog oblika nasilja.  

Europa.ba