Završna konferencija kojom se obilježava završetak projekta uvođenja javne interne finansijske kontrole u BiH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Projekat tehničke pomoći “Uvođenje javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC)” kojeg je finansirala EU, zajednički su organizirali 22. maja 2012. godine u Sarajevu završnu konferenciju projekta, s ciljem da predstave rezultate ostvarene tom njegove provedbe.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisale BiH i EU u junu 2008. godine predviđa uvođenje PIFC-a kao sredstva kojim se osigurava dobro finansijsko upravljanje i kontrola na državnom nivou u BiH, u entitetima i nižim nivoima vlasti. Ovo, naročito, podrazumijeva razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru, uključujući finansijsko upravljanje i nadzor, funkcionalno nezavisnu internu reviziju i nezavisne sisteme eksterne revizije, te usvajanje odgovarajućih zakonskih propisa. Od maja 2010. godine, projekat je pružio pomoć pri izradi zakonodavstva i izgradnje kapaciteta u oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, te proveo obuke za 220 državnih službenika sa svih nivoa državne uprave.

“Rezultati ostvareni u ovom projektu pružaju snažnu podršku reformi javne uprave, koja predstavlja jednu od prekretnica u procesu evropskih integracija zemlje,” izjavio je Holger Schroeder, šef sekcije Operacija Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Ranko Šakota, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH je dodao: “Posebno korisnim smatramo što smo bili u poziciji da, preko konsultanata projekta, razriješimo dileme vezane za uspostavu strukture interne revizije”.

Fatima Obhođaš, pomoćnica ministra za Centralnu harmonizacijsku jednicu Ministarstva finanasija Federacije BiH izrazila je “veliko zadovoljstvo projektom, uzimajući u obzir da je projekat pružio pomoć Centralnoj harmonizacijskoj jednici FBiH da pripremi zakonski okvir za segment finansijskog upravljanja i kontrole”.

Radmila Trkulja, direktorica Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija RS je dodala: “Zadovoljna sam postignutim rezultatima na uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH, kada ih posmatram u kontekstu krajnjih rezultata provođenja projekta i činjenice da povratak na staro nije moguć”.

Projekat je dao doprinos reformama i racionalizaciji javne uprave zemlje u cilju unaprjeđenja transparentnosti i efikasnosti u pogledu trošenja javnih sredstava.

“Uprkos nekoliko izazova koje je još potrebno riješiti, projektni tim očekuje visok stepen održivosti ostvarenih rezultata, obzirom da je saradnja koju su pružili korisnici projekta bila izvanredna i da je motivacija za provođenje procesa reformi bila na izuzetno visokom nivou“, rekla je voditeljica projektnog tima, Ilse Schuster, ističući da „provođenje najbolje prakse EU u oblasti finansijskog upravljanja predstavlja kamen temeljac za budući ekonomski rast“.

Evropska unija je finansirala ovaj projekat u iznosu od 1.117,080 EUR iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat je provodio konzorcij predvođen kompanijom PKF Accountants & business advisers iz Velike Britanije.


OSNOVNE ČINJENICE O JAVNOJ INTERNOJ FINANSIJSKOJ KONTROLI

Šta podrazumijeva javna interna finansijska kontrola?

Javna interna finansijska kontrola (PIFC) predstavlja okvir koji je uspostavila Evropska komisija sa ciljem ostvarivanja dobrog finansijskog upravljanja javnim resursima i fondovima EU. PIFC obuhvata internu reviziju, kao i finansijsko upravljanje i kontrolu u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama EU.

Šta bi se trebalo postići PIFC-om?

PIFC obuhvata sve mjere za kontrolu svih državnih prihoda, rashoda, sredstava i obaveza. On, u širem smislu, predstavlja internu kontrolu. Suština PIFC-a je u unaprjeđenju odgovornosti i u trošenju javnog novca na bolji način. Sve je veći interes poreskih obveznika koji traže potvrdu da će njihov novac biti utrošen na kvalitetan način i da će rizik od prevara i korupcije biti sveden na najmanju moguću mjeru. Od rukovodilaca u uredima državne uprave se očekuje da budu transparentni pri donošenju finansijskih odluka i odgovorni za trošenje javnih sredstava na učinkovit način.

Zahtjev za pristupanje EU

Dobro i efikasno upravljanje javnim fondovima je važan uvjet za pridruživanje Evropskoj uniji.

Podrška Evropske komisije reformama

Evropska komisija u potpunosti podržava tekuće reforme u Bosni i Hercegovini u cilju unaprijeđenja dobrog finansijskog upravljanja i boljeg pružanja usluga građanima i poslovnim subjektima. U tom smislu, Evropska komisija osigurava sredstva za stručnu pomoć kako bi pomogla provedbu PIFC-a.

Europa.ba