Zajednička izjava Evropske komisije i Bosne i Hercegovine

Predstavnici Evropske komisije i institucija Bosne i Hercegovine (BiH) su 17. i 18. aprila održali 4. sjednicu Privremenog pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, g. Mirko Šarović, otvorio je sjednicu i u ime Savjeta ministara uputio političku podršku radu pododbora i realizaciji preporuka Evropske komisije. G. Dušan Nešković iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH predsjedavao je sastankom, dok je gđa Paola Pampaloni iz Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije predvodila delegaciju EU.    

Posvećena je posebna pažnja nivou ispunjenja obaveza BiH u oblasti sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne kontrole, između ostalog, i zbog sve skorijeg pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji i implikacija nakon 1. jula 2013. godine za trgovinu BiH sa EU, a time i sa Hrvatskom. Prilikom izvoza poljoprivrednih proizvoda iz BiH u Hrvatsku moraće da budu ispunjeni svi uslovi EU.

Ministar Šarović je napomenuo da je prioritet Savjeta ministara BiH da uloži neophodne napore na ubrzanju procesa usklađivanja zakonodavstva i uspostavljanju potrebnih administrativnih i kontrolnih struktura u zemlji kako bi i nakon 1. jula 2013. godine bio omogućen izvoz poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku, te EU u cjelini.

Komisija je podsjetila da su BiH u nekoliko navrata date relevantne preporuke. Komisija je dala preporuku da se BiH fokusira na najvažnije proizvode kao što su mlijeko, mliječni proizvodi, živinsko meso i med, s obzirom da su oni od najveće važnosti za bilateralnu trgovinu BiH sa Hrvatskom.

Komisija je dala uvjerenja BiH u pogledu kontinuirane podrške u okviru TAIEX-a kojom će se BiH u narednim mjesecima pomoći da otkloni nedostatke zvaničnog sistema kontrole prehrambenih proizvoda i stočne hrane i ublaži posljedice pristupanja Hrvatske EU. Nejasnoća u pogledu nadležnosti različitih relevantnih institucija u BiH predstavlja jedan od najvažnijih pitanja i trebalo bi ga riješiti bez odlaganja.   

Obe strane su se složile da je realizacija Privremenog sporazuma u pogledu trgovine u sektoru poljoprivrede i ribarstva generalno zadovoljavajuća i da je važno osigurati odgovarajuću realizaciju sporazuma i ubuduće. Obe strane su pozdravile pozitivne pomake u trgovinskoj razmjeni između BiH i EU; trgovina poljoprivrednim proizvodima se kontinuirano povećava. Rast cijena u ovom sektoru utiče na trgovinski bilans u korist EU.

Komisija je ukazala na značajan rast (64%) izvoza ribe i ribljih proizvoda u EU. Sadašnje trgovinske tarife i kvote će biti prilagođene u svjetlu pristupanja Hrvatske EU.

Komisija sa žaljenjem konstatuje da BiH još uvijek nije uspjela da usaglasi sistem raspodjele sredstava EU za ruralni razvoj (IPARD) u BiH. To onemogućava da poljoprivrednici i opštine u ruralnim područjima iskoriste značajna finansijska sredstva EU od nekoliko miliona evra za aktivnosti kao što su moderna infrastruktura na farmama, subvencije za mlade poljoprivrednike i ulaganja u postrojenja za odlaganje otpada i upravljanje otpadnim vodama u ruralnim područjima. BiH će preduzeti više napora na usaglašavanju modela koji će uzeti u obzir ustavnu strukturu BiH i zakonsku regulativnu EU. 

Europa.ba