Cilj projekta EU – Lijekovi i medicinska sredstva u skladu sa standardima EU

Twinning projekat EU “Jačanje institucionalnog kapaciteta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine“ počeo je u novembru 2011. i trajaće 15 mjeseci. Projekat finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2008) u iznosu od 500,000.00 eura, a provodi Španska agencija za lijekove i medicinska sredstva (AEMPS).

Twinning je instrument koji je Evropska komisija uspostavila 1998. godine sa ciljem podrške državama korisnicama (kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama) u izgradnji institucija. Zadatak twinninga je da pomogne ovim državama korisnicama da razviju modernu i efikasnu administraciju, koja je strukturno, kadrovski i upravljački osposobljena da provede pravnu stečevinu EU (acquis).

Institucija korisnik ovog twinning projekta je Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, kojoj Evropska unija preko ovog projekta omogućava da ojača vlastite institucionalne kapacitete kako bi postala funkcionalna u skladu sa standardima EU.

Glavni cilj osnivanja Agencije u 2008. godini bio je zaštita i promocija zdravlja osiguranjem kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava za humanu upotrebu, kao i uspostavljanje i nadzor  jedinstvenog tržišta lijekova i medicinskih sredstava. Stoga je provedba ovog projekta i postizanje njegovih ciljeva u najboljem interesu građana BiH, uposlenika u zdravstvu i industrije. Efikasna i funkcionalna  Agencije obezbijediće između ostalog: 
– Odgovarajuću kontrolu i provedbu principa jedinstvenog tržišta  lijekova i medicinskih  sredstava i njihovu dostupnost u BiH;
– Uspostavu funkcionalnog, koordiniranog i zajedničkog regulatornog sistema za lijekove i medicinska  sredstva  na cjelokupnom teritoriju BiH;
– Uspostavu institucije koja će pružati informacije i podršku uposlenicima u zdravstvu;
– Podršku razvoju domaće farmacutske proizvodnje prema evropskim standardima i trendovima u smislu pripreme istih za konkurenciju na međunarodnom nivou u pogledu kvaliteta.

Europa.ba