Prva regionalna konferencija sudija u Sarajevu

Zahtjevi za azil moraju se rješavati brzo i pravično

Procedure rješavanja zahtjeva za azil moraju biti brze, pravične i djelotvorne, poručila je Maria Farrar-Hockley, šefica Odjela za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije EU, tokom obraćanja na prvoj regionalnoj konferenciji sudija na temu azila i izbjegličkog prava, koja je počela u srijedu u Sarajevu.

Dvodnevnu konferenciju pod nazivom „Osiguranje međunarodne zaštite od strane sudija“ organizuje TAIEX – Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije u saradnji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i UNHCR-om. Sudije i predstavnici relevantnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Crne Gore odazvali su se skupu čiji je cilj unaprijeđenje sudske prakse i postupanja u predmetima azila i izbjegličkog prava, kroz uspostavu regionalne saradnje nosioca pravosudnih funkcija.

Napominjući da su pitanja azila i izbjeglica važna za zemlje regiona ali i za članice EU, Farrar-Hockley je naglasila da su države članice trenutno u procesu uspostavljanja zajedničkog evropskog sistema azila koji će smanjiti razlike u procedurama unutar EU i dodatno zaštititi tražioce azila.

Podsjetila je i na izjavu Cecilie Malmstrom, komesarke EU za unutrašnje poslove, da azilanti uvijek trebaju biti primljeni sa dostojanstvom, da im se treba pružiti prilika da objasne svoj zahtjev kao i prilika da se njihove potrebe za zaštitom procjene prema objektivnim i jasnim kriterijima.
„Nadam se da ćete na ovoj konferenciji razmjeniti iskustva i pronaći najbolja rješenja za Zapadni Balkan, a kasnije i za EU“ poručila je Farrar-Hockley prisutnim koji, kako je navela, dolaze iz zemalja koje teže članstvu u EU.

Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde BiH je istakao da se odluke vezane za zahtjev za azil ili strance koji nezakonito borave u BiH donose po hitnom postupku, te da u okviru tih procesa “ni administracija ni sudovi ne mogu i ne smiju biti usko grlo”.

Arnaut je naglasio da je konferencija posvećena sudskim procedurama unutar zemlje. Međutim, dio zemlja ove regije suočava se i sa problemom vlastitih državljana, koji koristeći bezvizni režim, traže azil u razvijenim zemljama Evrope. Prema Arnautu postoje indicije i o nelegalnom organiziranju izlazaka iz zemlje i o davanju sugestija pojedincima kako da traže azil. Sugerisao je da ova konferencija pokuša dati odgovore kako riješiti taj problem.

Maureen Master, predstavnica UNHCR- a u BiH, istakla je da zakoni o azilu u zemljama regiona uglavnom odražavaju obaveze iz Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951.godine.

„Uvijek možemo napredovati i poboljšati postojeći sistem, da bismo ga dodatno uskladili sa međunarodnim i obavezama EU“ istakla je Master napominjući da proces evropskih integracija već zahtjeva od zemalja da poduzimaju mjere i osiguraju da zakoni i aplikacije budu u skladu sa međunarodnim obavezama i zakonima EU. Izrazila je nadu da će ova konferencija podržati taj proces

Jačanje mreža sudija

Tokom konferencije prezentiran je rad Međunarodnog udruženja sudija kao i Savjetodavnog vijeća evropskih sudija Vijeća Evrope. Također diskutovalo se i o nadležnostima regionalnih upravnih sudova u izbjegličkom pravu.
Glavna namjena konferencije je upoznati sudije sa postojećim praktičnim i doktrinarnim pitanjima prava izbjeglica/ azila i prezentiranje trenutne situacije EU acqis-a vezanog za azil. Konferencija je također, uključila diskusiju o sudskoj praksi Evropskog suda pravde i povezanosti zakona o izbjeglicama sa Evropskim zakonom o ljudskim pravima, uključujući i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava. Ovaj forum pružio je i priliku za jačanje mreža sudija koji primjenjuju zakon o izbjeglicama, uz pomoć Međunarodnog udruženja sudija.

Europa.ba