Govor Massima Mine na završnoj ceremoniji Dekade za inkluziju Roma

Govor Massima Mine, voditelja Pododjela operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini, na završnoj ceremoniji Dekade za inkluziju Roma održanoj u petak, 11. septembra 2015. godine

Dame i gospodo, uvaženi predstavnici vlasti, kolege iz međunarodnih organizacija i predstavnici civilnog društva,
Zadovoljstvo mi je da Vam se danas mogu obratiti u ime Europske komisije.

Kao što Vam je poznato, Europska komisija je u bliskoj vezi s Dekadom za inkluziju Roma tokom njenog postojanja. Naime, strateški ciljevi Dekade su oni koje je Komisija definirala kao svoje prioritetne oblasti djelovanja u cilju pružanja podrške cjelovitoj integraciji muškaraca, žena i romske djece u područjima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stambenog zbrinjavanja. Pored toga, podjednako smo fokusirani i na pitanje osobnih dokumenata.

Imajući u vidu da je diskusija otišla u pravcu budućnosti Dekade, isto tako smo bili otvoreni za mogućnosti uključivanja u razdoblje nakon isteka Dekade. Dakle, u posljednjih nekoliko mjeseci, u saradnji s fondovima za otvoreno društvo i Vijećem za regionalnu saradnju, zajednički smo razvili novu inicijativu koja će nastaviti u duhu Dekade za uključivanje Roma za period 2005. do 2015. godine te se osloniti na njene dobre prakse i naučene lekcije, pogotovo kada je povezana s uključivanjem civilnog društva u procese donošenja odluka.

Nova inicijativa se naziva „Integracija Roma 2020“, a osmišljena je kao mehanizam regionalne saradnje s ciljem jačanja institucionalnih struktura, procesa, politika i aktivnosti koje se provode na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Komisija je sa fondovima za otvoreno društvo usaglasila sufinansiranje navedene inicijative nakon zaključenja Dekade za inkluziju Roma uz istovremeni fokus na sedam zemalja sa statusom kandidata i potencijalnih kandidata. Planirano je da inicijativa obuhvati trogodišnje razdoblje, s predviđenim početkom krajem 2015. godine.

Njena uspješnosti ovisi o konkretnom uključivanju dimenzije koja se tiče Roma u nacionalne sektorske politike za zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu, registraciju građana, te posebno finansije, također s naglaskom na diskriminaciju, siromaštvo i rodnu ravnopravnost.

Inicijativa se oslanja na spremnost uključenih vlasti da iskoriste podršku na političkoj razini uzimajući u obzir inkluziju Roma u redovne cikluse politika i budžeta.

Pored podrške za vlasti, inicijativa će osigurati strukturirano učešće civilnog društva na svim razinama, uključujući donošenje odluka, monitoring i evaluaciju. Očekuje se da će vlasti preuzeti na sebe inkluzivne i participativne procese i strukture, uz značajan angažman civilnog društva, što je sve jasno izraženo u deklaraciji koja je uslijedila po završetku Dekade.

Imajući u vidu navedene pretpostavke, po isteku trogodišnjeg razdoblja, uspjeh inicijative će se mjeriti u odnosu na ostvarenje sljedećih ciljeva:

Prvi cilj: Svake godine, nacionalni budžeti će obavezno uključivati prioritete iz postojećih nacionalnih sektorskih politika za Rome.

Drugi cilj: Mjere iz postojećih nacionalnih sektorskih politika o Romima trebaju biti integrirani u usmjerene politike koje nacionalne vlasti utvrđuju kao prioritet za ekonomski i socijalni napredak zemlje učesnice.

Treći cilj: Na temelju niza indikatora prihvaćenih od strane tijela javne uprave, svaka od vlada dužna je pokazati da javna uprava i institucije javnih usluga provode dogovorene mjere i prioritete.

U okviru inicijative „Integracija Roma 2020“, predviđeno je uspostavljanje tima posvećenog pružanju podrške vladama u njihovim nastojanjima da političke obaveze integracije Roma pretoče u stvarne prakse. Prema svojoj strukturi, tim će biti dijelom Vijeća za regionalnu saradnju, a njegove aktivnosti uključuju organizaciju regionalnih tematskih radionica i izgradnju nacionalnih kapaciteta, osiguravanje smjernica i podrške nadležnim državnim službenicima zaduženim za izradu politika i budžetskih izdvajanja.

Nadalje, programski tim u okviru inicijative „Integracija Roma 2020“ će nastaviti nuditi platformu za razmjenu između predstavnika vlasti, civilnog društva i drugih, a kako bi se osigurala javna rasprava o ostvarenom napretku.

Želja nam je da iskoristimo inicijativu za jačanje baze i temelja integracije Roma na nacionalnim razinama. Kada prestanemo tretirati Rome kao zasebnu skupinu s posebnim potrebama u strateškim planovima koji nisu usklađeni s redovnim procesom izrade politika, tek tada ćemo moći krenuti ka stvarnoj i cjelovitoj integraciji Roma.

Pažljivo će se pratiti uspješnost „Integracija Roma 2020“ koja će vrlo jasno pokazati prisustvo (ili izostanak) istinskog interesa vlasti za poduzimanje mjera za integraciju muškarca, žena i djece Roma. Naša buduća finansijska podrška će biti povezana sa spremnošću zemalja korisnica da pokrenu suštinske reforme.

Pod uslovom da postoji istinski interes vlasti, Europska unija je spremna nastaviti pružati dalju političku i finansijsku podršku zemljama zapadnog Balkana i Turske u rješavanju pitanja koja se tiču Roma. Konkretno:

•    Nastavljamo pružati podršku i zajednički sa svakom od zemalja u procesu proširenja raditi na organizaciji seminara na temu Roma, uz rigorozno praćenje provedbe zajednički dogovorenih operativnih zaključaka.
•    Nastavljamo pažljivo pratiti dešavanja u zemljama proširenja u godišnjim izvještajima Komisije o napretku i podržavamo zemlje u procesu proširenja da svoje političke obaveze za uključivanje Roma pretoče u konkretne i trajne rezultate na terenu
•    U slučaju Crne Gore i Srbije, također pažljivo pratimo napredak u okviru pristupnih pregovora i to najvećim dijelom u okviru poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava i poglavlja 19. Zapošljavanje i socijalne politike.
•    Što se tiče razdoblja 2014. do 2020. godine, Europska unija je spremna nastaviti pružati podršku integraciji Roma sa svojim značajnim finansijskim doprinosom u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u svim zemljama proširenja.

U zaključku, dopustite mi da napomenem koliko se veselimo predstojećem početku provedbe inicijative.

Sada je prilika za naše kolege iz Vijeća za regionalnu saradnju i fondova za otvoreno društvo da istaknu svoj doprinos inicijativi.

Hvala na pažnji.

Europa.ba