Rezultati javnog poziva za učešće u pokretanju komercijalne poljoprivredne proizvodnje krušne pšenice kroz EU Program za oporavak od poplava

U skladu sa javnim pozivom EU Programa za oporavak od poplava koji za cilj ima dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja su pretrpila štetu u poplavama u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave, UNDP je oformio komisiju za ocjenjivanje pristiglih aplikacija. Komisiju su sačinjavala tri člana ispred UNDP-a.

Komisija je radila na ocjenjivanju aplikacija pristiglih iz jedinica lokalne samouprave Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Šamac, Vukosavlje, Bijeljina, Brčko, Donji Žabar i Laktaši.

Eliminatorni kriteriji po kojima su se birali korisnici uključuju dostavljanje dokumentacije kako slijedi:

 • Kopija lične karte;
 • Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
 • Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – općina/opština ili druga nadležna institucija;
 • Kućna lista na dan 31.5.2014 za stambenu jedinicu koja je pretrpila štetu;
 • Potvrda sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starija od 30 dana; sa potvrdom dostaviti i potvrdu o socijalnom statusu članova domačinstva koju može izdati biro za zapošljavanje ili druga relevantna ustanova;
 • Ovjeren Š-03 obrazac i okvirna procjena štete na poljoprivrednom dobru od strane općine/opštine ili druge nadležne institucije;
 • Potvrda nadležne opštinske/općinske službe ili APIF-a prema mjestu prebivališta da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a ili podnio/podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa pravilnikom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava;
 • Dokaz o vlasništvu nad zemljištem koje će se koja će se koristiti za proizvodnju. Dostaviti posjedovni list i dokaz od opštinske/općinske službe da je zemljište uneseno u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece).

Također, komisija je bodovala sve pristigle prijave na osnovu dodatnih kriterija kako bi se kvalitetnije ocijenile pojedinače prijave. Dodatni kriteriji uključuju bodovanje:

 • Broja osoba koje žive u domaćinstvu sa podnositeljem/podnositeljicom prijave
 • Broja osoba u domaćinstvu koji su nezaposleni,
 • Da li je podnositelj/podnositeljica prijave samohrani roditelj.

Prijave koje su pristigle na javni poziv iz jedinica lokalne samouprave koje nisu bile uključene u javni poziv nisu bodovane.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, komisija je jednoglasnom odlukom predložila rang listu pristiglih prijava.

Odluka komisije je finalna, izuzev u slučajevima gdje su se naknadnom terenskom verifikacijom korisnicima utvrde neregularnosti između informacija dostavljenih u prijavi i stvarnog stanja u domaćinstvu. U tim slučajevima, komisija zadržava pravo isključenja podnositelja/podnositeljice sa liste korisnika, te se mogu uvrstiti dodatni korisnici koji su po osvojenim bodovima sljedeći na listi iz date jedinice lokalne samouprave.

Europa.ba