Rezultati javnog poziva za učešće u sanaciji i obnovi komercijalne poljoprivredne proizvodnje konzumnih jaja kroz EU Program za oporavak od poplava

U skladu sa javnim pozivom EU Programa za oporavak od poplava koji za cilj ima dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja su pretrpila štetu u poplavama u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave, UNDP je oformio komisiju za ocjenjivanje pristiglih aplikacija. Komisiju su sačinjavala tri člana ispred UNDP-a.

Komisija je radila na ocjenjivanju aplikacija pristiglih iz jedinica lokalne samouprave Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Šamac, Vukosavlje i distrikt Brčko.

Eliminatorni kriteriji po kojima su se birali korisnici uključuju dostavljanje dokumentacije kako slijedi:

  • Kopija lične karte;
  • Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
  • Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – općina/opština ili druga nadležna institucija;
  • Kućna lista na dan 31.5.2014 za stambenu jedinicu koja je pretrpila štetu;
  • Potvrda sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starija od 30 dana; sa potvrdom dostaviti i potvrdu o socijalnom statusu članova domačinstva koju može izdati biro za zapošljavanje ili druga relevantna ustanova;
  • Ovjeren Š-03 obrazac i okvirna procjena štete na poljoprivrednom dobru od strane općine/opštine ili druge nadležne institucije;
  • Potvrda nadležne opštinske/općinske službe ili APIF-a prema mjestu prebivališta da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a ili podnio/podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa pravilnikom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava;
  • Dokaz o vlasništvu nad zemljištem koje će se koja će se koristiti za proizvodnju. Dostaviti posjedovni list i dokaz od opštinske/općinske službe da je zemljište uneseno u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
  • Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece).

Prijave koje su pristigle na javni poziv iz jedinica lokalne samouprave koje nisu bile uključene u javni poziv nisu bodovane.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, komisija je jednoglasnom odlukom predložila rang listu pristiglih prijava.

Odluka komisije je finalna, izuzev u slučajevima gdje su se naknadnom terenskom verifikacijom korisnicima utvrde neregularnosti između informacija dostavljenih u prijavi i stvarnog stanja u domaćinstvu. U tim slučajevima, komisija zadržava pravo isključenja podnositelja/podnositeljice sa liste korisnika, te se mogu uvrstiti dodatni korisnici koji su po osvojenim bodovima sljedeći na listi iz date jedinice lokalne samouprave.

Europa.ba