Web platforme kao servis i podrška organizacijama civilnog društva i građanima u procesu evropskih integracija

Da bi se nosile sa svakodnevnim promjenama u društvu, a posebno onim vezanim za procese evropskih integracija, organizacije civilnog društva (OCD) bi trebalo da svakodnevno uče, stiču nova znanja i iskustva i grade kadrove koji mogu dati ekspertnu podršku u tim procesima. Trenutno u Bosni i Hercegovini postoji oko 33.000 udruženja građana.

Podrška Evropske unije civilnom društvu konstanta je cijelog procesa evropskih integracija. Ovaj i slični projekti dokaz je da možemo korisiti blagodeti finansijske pomoći EU i prije pridruživanja. Program Civilno društvo i mediji nosi glavninu sredstava za civilno društvo- u prosjeku 3 mil eura godišnje i kontinuirano raste. Jedan od ciljeva Programa je da održi nezavisnost civilnog društva. Postoji i regionalna komponenta podrške civilnom društvu odnosno lokalnim zajednicama za zemlje Zapadnog Balkana u kojoj učestvuje i BiH. Također, finansijska podrška EU dolazi i kroz EIDHR instrument za podršku  koji tretira posebne tematske oblasti iz demokratije i ljudskih prava” rekao je na održanoj konferenciji Vladimir Pandurević, voditelj Programa, Delegacija Evropske unije u BiH.

Poslovna zajednica nezaobilazan je dio evropskih integracija. Poslodavci se moraju uključiti u sve segmente pregovora i sve faze pristupanja što će nam omogućiti da se uklopimo u trendove digitalizacije i globalnih kretanja i suočimo se sa ozbiljnim izazovima globalnih tržišta. Proces integracija može nam osigurati da na lokalnom nivou ostvarimo kvalitetan odnos institucija, civilnog sektora i biznisa” istakao je Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS.

Uz podršku Evropske unije uspostavljena je sveobuhvatna, interaktivna platforma – www.EUresurs.ba, kojom će se promovisati evropske vrijednosti, informisati građani Bosne i Hercegovine o procesu EU integracija, te pratiti napredak i usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom EU kroz više različitih sektora (antikorupcija, socijalna politika, zapošljavanje, zdravstvo, mladi, ljudska prava i demokratija, mediji, itd…).

Specifičnost ove web platforme je što će na jednom mjestu prikazati sve programe i projekte koji se trenutno provode u Bosni i Hercegovini, u pomenutim sektorima a koje trenutno finansira Evropska unija. Na taj način želimo objediniti kapacitete OCD po sektorima i biti snažan partner građanima kao i pokretač pozitivnih promjena u procesu EU integracija. Inače aktivnosti „Resursnog centra“ doprinijeće da organizacije civilnog društva postanu kompetentan, nezavisan i priznat akter u procesu evropskih integracija, te da ojačaju svoje kapacitete i dugoročnu održivost“ – izjavio je Denis Telić, Menadžer projekta „Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama“.

Na današnjem skupu predstavljena jei druga web platforma –www.ravnopravnorazliciti.org koja omogućava pristup domaćoj i međunarodnoj legislativi koja se tiče osoba sa invaliditetom, njihovu bolju informisanost i uključenost u procese evropskih integracija sa fokusom na socijalnu uključenost i nediskriminaciju. Platforma okuplja nevladin sektor, organizacije osoba sa invaliditetom, lokalne vlasti, medije i javnost na izgradnji društva ravnopravno različitih. “Web platformom ”RavnopravnoRazliciti”, želimo povećati uticaj osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija na donošenje odluka koje ih se tiču, uticati na podizanje socijalne osjetljivosti organizacija civilnog društva, lokalnih zajednica i društva u cjelini, te podstaći akcije zagovaranja i promocije integracije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Platforma će biti redovno ažurirana sa korisnim informacijama, pozitivnom i afirmativnim pričama, publikacijama, edukativnim materijalima, te na jednom mjestu objediniti sadržajni servis za potrebe osoba sa invaliditetom” – izjavila je Dijana Kremenović, Menadžerica projekta ”Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana”.

O projektu

Projekat „Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED).  Projekat ”Zajednica različitih, ali ravnoravnih građana realizuje Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ”Nešto Više” iz Sarajeva.  Projekte finansira Evropska unija.

Europa.ba