Elektronsko evidentiranje oduzete imovine u primjeni 1. januara 2020. godine!

Ključno pitanje za sprečavanje kriminala je sprečavanje da kriminalci profitiraju od nezakonitih aktivnosti. Za svaku zemlju je najvažnije da prekine funkcionisanje kriminalnih grupa i da ih obeshrabri oduzimanjem dobiti koju ostvare kriminalnim radnjama.

Primjena Modula za evidentiranje oduzete imovinske koristi/imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u sudovima i tužilaštvima počela je 1.1.2020. godine.  Cilj primjene modula je olakšavanje postupaka provjere i dostave podataka u predmetima u kojima je tužilaštvo predložilo, a sud donio odluku o oduzimanju bespravno stečene imovine.

Podaci o izvršenju sudskih presuda kojima je izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene činjenjem krivičnog djela, su presudni za smisleno prikupljanje pravosudnih podataka i njihovu obradu.

Uspostava Modula za evidentiranje oduzete imovinske koristi/imovine stečene izvršenjem krivičnog djela je vrlo važan segment sveukupnih nastojanja da se ova oblast u BiH aktuelizira i pozicionira u vrh prioriteta rada pravosuđa i svih ostalih subjekata krivičnog gonjenja. Primjenom ovog modula na nivou svakog tužilaštva i suda, odnosno, nosioca pravosudne funkcije će se tačno znati koliko je bilo finansijskih istraga, privremenih i trajnih oduzimanja imovine, koje vrijednosti i u kojim postupcima za pojedina krivična djela, uz sve podatke o osobama osumnjičenim, optuženim i osuđenim za ta krivična djela.

 ˶Novi modul može poslužiti  kao primjer najbolje prakse drugim zemljama u regionu koje trebaju da izgrade slične mehanizme,̋ istakao je profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Eldan Mujanović koji je učestvovao u izradi modula.

Oduzimanje imovinske koristi koje je proisteklo iz izvršenog krivičnog djela propisano je svim krivičnim zakonima u BiH, kao i posebnim zakonima u entitetima i Brčko distriktu  i to: Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH, Zakonom o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS i Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine BD. Stroge kazne ne kažnjavaju samo zločine, već imaju i dodatni efekat. Oduzimanje imovine je komplementarna mjera u ovom pogledu i osigurava da niko nema koristi od počinjenja krivičnog djela.

Modul je razvijen uz finansijsku podršku Evropske unije, a Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je obezbijedila stručni doprinos.

U cilju jednostavnije primjene novog modula i boljeg razumijevanja cijelog procesa oduzimanja imovine, VSTV je pripremio korisničke priručnike o upotrebi modula i distribuirao ih sudovima i tužilaštvima u BiH.

Razmjena najboljih praksi je važna da osigura efektivno upravljanje zaplijenjenom i oduzetom imovinom, radi čega će Evropska unija, u prvoj polovini 2020. godine finansirati i organizaciju regionalnih treninga u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru.

Europa.ba