Održana druga javna debata o vladavini prava “Pravo na pravdu”

Druga javna debata „Pravo na pravdu!“, posvećena vladavini prava u Bosni i Hercegovini, održana je danas u Sarajevu i online, u organizaciji Generalne direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, te Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Debata je okupila više od 350 predstavnika civilnog društva, vlasti, pravosuđa i građana Bosne i Hercegovine, kao i Evropske unije i međunarodne zajednice, sa više od 6700 pregleda online i sa dosegom od više od 30 000 građana na društvenim mrežama.

Današnji događaj bavio se konkretnim rješenjima u odgovoru na veliki broj zahtjeva građana koji se odnose na integritet u pravosudnom sistemu i javnoj službi, ali i neophodni odlučan napredak u borbi protiv korupcije. Nezadovoljstvo građana BiH jasno se vidjelo i u rezultatima istraživanja javnog mnijenja provedenog prije održavanja samog događaja, gdje su građani iznijeli stav da je korupcija najveća prepreka na putu BiH u EU i da su problemi sa integritetom i korupcijom prisutni na svim nivoima pravosudnog sistema.

U video obraćanju učesnicima debate, komesar za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi je naglasio da cijela zemlja, a posebno njeni politički lideri trebaju služiti kao primjer kada je riječ o integritetu i borbi protiv korupcije.

Javnoj debati su se putem video veze pridružili austrijska ministrica pravosuđa Alma Zadić, zastupnik u Evropskom parlamentu i izvjestilac za BiH Paulo Rangel, predsjednik Evropskog udruženja sudija i potpredsjednik Međunarodnog udruženja sudija José Igreja Matos, izvršni sekretar GRECO-a Gianluca Esposito i brojni drugi ugledni stručnjaci iz Evrope i BiH, koji su podijelili vlastita iskustva iz oblasti borbe protiv korupcije i zaštite integriteta pravosuđa.

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, održao je uvodni govor, a Genoveva Ruiz Calavera, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i proširenje (DG NEAR), zatvorila je javnu debatu podsjećanjem na preporuke koje je Evropska komisija dala Bosni i Hercegovini.

Današnja debata nastavak je prve javne debate „Pravo na pravdu!“ koja je održana u novembru 2019. godine, na kojoj je uspostavljena platforma za aktivni dijalog s građanima o potrebi jačanja kulture vladavine prava s ciljem pojačanog praćenja vladavine prava u Bosni i Hercegovini, a u svjetlu ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU iz 2019. godine i nalaza Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava iz decembra 2019. godine (‘Priebeov izvještaj’).

EU je spremna podržati provedbu datih preporuka. Posebno naglašavamo važnost brze uspostave sistema za provjeru integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, kao i praćenja tog sistema od strane stručnjaka EU.

Opšte informacije:

Dana 29.05.2019. godine, Evropska komisija je usvojila Mišljenje (Avis) o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, u kojem je navela 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pristupanju u EU. Ključni prioriteti se odnose na oblasti demokratije/funkcionisanja; vladavine prava; osnovnih prava; i reforme javne uprave – što predstavlja temelje procesa pristupanja EU. Vijeće EU je potvrdilo ključne prioritete iz Mišljenja u decembru 2019. godine, te je Evropska komisija po prvi put izvijestila o njihovoj provedbi 2020. godine u okviru svoga paketa proširenja i izvještaja o Bosni i Hercegovini.

Izvještaj stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini objavljen je u decembru 2019. godine, kao rezultat „inicijative EU za jače praćenje vladavine prava u BiH“ na čijem je čelu bio g. Reinhard Priebe, a bavila se osnovnim uzrocima manjkavosti vladavine prava u BiH, u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. EU je pozdravila Izvještaj stručnjaka, čiji nalazi ukazuju na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u BiH. EU je nastavila pozivati sve bh. političke lidere, nadležna tijela, pravosudne institucije i sve nosioce pravosudnih funkcija da se odmah počnu baviti nalazima Izvještaja stručnjaka i ključnim prioritetima utvrđenim u Mišljenju Komisije.

Link za Izvještaj stručnjaka: http://archive.europa.ba/wp-content/uploads/2019/12/ExpertReportonRuleofLawissuesinBosniaandHerzegovina.pdf

 

Mišljenje:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-bosnia-and-herzegovina-opinion_en.pdf

Analitički izvještaj:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-bosnia-and-herzegovina-analytical-report.pdf

Izvještaj za BiH za 2020. godinu:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/bosnia_and_herzegovina_report_2020.pdf

Za više informacija, pogledati sljedeće linkove:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/COUNTRY_19_2778

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en

 

Evropska komisija i vladavina prava

Komisija je 03.04.2019. godine objavila Komunikaciju o „Daljem jačanju vladavine prava u Uniji“, kojom su određena tri stuba za buduće djelovanje – promicanje, prevencija i odgovor – i pozvala sve aktere da daju svoj doprinos promišljanju sljedećih koraka.

Pogledati:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2019%3A343%3AFIN

Europa.ba