Evropska komisija preporučuje prelazak u sljedeće faze ulaska u EU

Brisel, 12. oktobar 2011. –Evropska komisija je danas preporučila da se otvore pristupni pregovori sa Crnom Gorom a Srbiji dodijeli status kandidata za članstvo u EU. U nizu godišnjih izvještaja, Komisija govori o napretku zemalja zapadnog Balkana, Turkse i Islanda  na putu ka pristupanju EU tokom protekle godine.


 


Predstavljajući godišnji Paket proširenja, komesar Štefan File je rekao : “Današnje preporuke za Crnu Goru i Srbiju pokazuju da je proces proširenja stimulativan za reforme na terenu i da doprinosi stvaranju stabilnije i prosperitetnije Evrope. U ovim vremenima punim izazova, moć transformacije koju proces proširenja nosi šalje snažnu poruku nade i državama članicama Evropske unije i zemljama na koje se proširenje odnosi“.


 


U godini u kojoj smo vidjeli zatvaranje pristupnih pregovora sa Hrvatskom, ostvaren je dalji napredak u drugim dijelovima zapadnog Balkana. Hapšenje dva preostala optužena lica pred MKSJ uklonilo je glavnu prepreku za evropski put Srbije i označilo važan korak ka pomirenju u regionu. Dijalog između Beograda i Prištine je uspostavljen i dao je prve rezultate.  Ovaj pristup se treba nastaviti na konstruktivan način. Crna Gora je osnažila svoje reformske napore na osnovuprioriteta koje je postavila Evropska unija. Evropska komisija je takođe potvrdila svoju raniju preporuku da se otvore pristupni pregovori sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom. U decembru 2010, bezvizni režim putovanja u šengensku zonu dobili su građani još dvije zemlje zapadnog Balkana, Albanije i Bosne i Hercegovine.


 


Uprkos tome, dobro upravljanje, vladavina prava, administrativni kapaciteti, nezaposlenost i ekomska reforma su i dalje najveći izazovi u regionu. Još uvijek postoje problemi u regionalnoj saradnji.  U nekim zemljama, bitne reforme kasne, često kao rezultat internih političkih dešavanja i sukoba. Prisutana su  zabrinjavajuća kretanja u pogledu slobode izražavanja u medijima. Razlike u pogledu pitanja statusa Kosova i dalje imaju negativan uticaj i na Kosovo  i na šire područje regiona zapadnog Balkana.


 


Proces pristupanja Islanda napredovao je u protekloj godini, a pregovori su u toku. Komisija očekuje da će se pristupni pregovori odvijati dobro i uvjerana je da će ključna pitanja, kao što su ribarstvo i zaštita životne sredine, biti konstruktivno riješena.


 


Nažalost, pristupni pregovori sa Turskom nisu se pomjerili ni u jednoj novoj oblasti već više od godinu dana. Proces pristupanja Turske EU i dalje je najdjelotvorniji okvir za promovisanje reformi,  razvijanje dijaloga o pitanjima vanjske i bezbjednosne politike i jačanje ekonomske konkurentnosti.  Uporedo s tim, Komisija je zabrinuta zbog najnovijih tenzija u odnosima Turske i Kipra. Potrebno je izraditi nov, pozitivan program za odnose EU i Turske kako bi se došlo do konstruktivnijeg odnosa na osnovu konkretnih koraka u područjima od obostranog interesa.


 


Osnovne činjenice


 


PODACI O ZEMLJAMA


 


HRVATSKA: kandidat – podnijela zahtjev za članstvo 2003. Pristupni pregovori su zaključeni juna 2011. U skladu sa članom 49 Ugovora o EU, Komisija je danas dala  povoljno mišljenje o spremnosti Hrvatske da pristupi Evropskoj uniji. Po završetku procesa ratifikacije, Hrvatska bi trebalo da postane država članica 1. jula 2013. godine.


TURSKA: kandidat – podnijela zahtjev za članstvo 1987. Pristupni pregovori su otvoreni oktobra 2005. Otvoreno je 13 poglavlja, a 1 je privremeno zatvoreno. Potrebno je puno provođenje obaveza Carinske unije i napredovanje ka normalizaciji odnosa sa Kiprom da bi zemlja mogla energičnije da napreduje u pristupnim pregovorima.


 


ISLAND: kandidat – podnio zahtjev za članstvo 2009, a pristupni pregovori su otvoreni juna 2010; otvorena su 4 poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena. Pošto je Island već članica EEA i šengenske zone, veliki dio zakonskih propisa zemlje je već usklađen sa propisima EU.


 


BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA: kandidat – podnijela zahtjev za članstvo 2004. Zemlja i dalje ispunjava političke kriterijume u dovoljnoj mjeri, a Komisija je obnovila svoju preporuku iz 2009. godine da se otvore pristupni pregovori. Pošto je za početak pregovora potrebna jednoglasna odluka država članica, rješenje pitanja imena zemlje je od suštinskog značaja.


 


CRNA GORA: kandidat – podnijela zahtjev za članstvo 2008. EU joj je dodijelila status zemlje kandidata 2010. godine i odredila sedam ključnih prioriteta koje zemlja treba da ostvari da bi došlo do otvaranja pristupnih pregovora. Komisija je danas preporučila da se pristupni pregovori otvore.


 


ALBANIJA: potencijalni kandidat – podnijela zahtjev za članstvo 2009. 2010. godine, EU je odredila dvanaest ključnih prioriteta koje zemlja treba da ostvari da bi došlo do otvaranja pristupnih pregovora. Iako je napredak postignut u određenim područjima, Komisija nije u poziciji da ove godine preporuči dalje korake za Albaniju.


Nadograđujući se na nedavni razvoj događaja, Komisija podstiče političke snage u Albaniji da obnove i održe nivo političkog dijaloga koji će omogućiti funkcionisanje ključnih demokratskih institucija i sprovođenje suštinskih reformi.


 


SRBIJA: potencijalni kandidat – podnijela zahtjev za članstvo 2009. Komisija je danas dala svoje mišljenje o srpskom zahtjevu za članstvo. Na osnovu nalaza, preporučila je da Savjet dodijeli Srbiji status kandidata. Komisija je takođe odredila jedan ključan prioritet koji zemlja treba da ispuni da bi došlo do otvaranja pristupnih pregovora.


 


BOSNA I HERCEGOVINA: potencijalni kandidat – nije podnijela zahtjev za članstvo u EU; nakon parlamentarnih izbora 2010, zemlja još uvijek nema vladu na državnom nivou, a nepostojanje zajedničke vizije političkih lidera o pravcu u kojem zemlja treba da ide i dalje blokira reforme u vezi sa EU.


KOSOVO: potencijalni kandidat – Razlike u pogledu pitanja statusa Kosova i dalje je prepreka razvijanju ugovornih odnosa između EU i Kosova. EU podržava napore Kosova da dostigne svoju evropsku perspektivu.


 


Detaljne nalaze i preporuke za svaku zemlju  ponaosob možete naći u mišljenjima:


Albanija MEMO/11/686


Bosna i Hercegovina MEMO/11/687


Hrvatska MEMO/11/688


Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija MEMO/11/690


Island MEMO/11/689


Kosovo* MEMO/11/691


Crna Gora MEMO/11/692


Srbija MEMO/11/693


Turska MEMO/11/693


 


Više o paketu proširenja:


http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_en.htm


 

Europa.ba