Deset godina članstva BiH u Savjetu Evrope: okončanje segregacije i diskirimancije u obrazovanju, pravu i praksi

Govor Holgera Schroedera,Šef operacija Delegacije EU u Bosni i Hercegovini

Ekselencije, dame i gospodo,

Želio bih da se zahvalim Savjetu Evrope na organizovanju ovog događaja.

Ukoliko mi dozvolite, volio bih da započnem svoj govor pogledom na sveobuhvatne reformame i promjename u obrazovnom sistemu zemalja Evropske unije.

Ono što pokreće promjene jeste prepoznavanje činjenice da ekonomska budućnost EU leži u kapitalizaciji ljudskih resursa i u okretanju prema “društvu znanja”, društvu u kojem je znanje osnovni izvor proizvodnje.

Glavno pitanje je kako Evropa može sačuvati konkurentnost u ubrzanom procesu mijenjanja globalne ekonomije.

Svi najvažniji strateški dokumenti EU naglašavaju značaj obrazovanja. Bolje obrazovno postignuće je identifikovano kao jedan od pet ciljeva Evropske strategije 2020. Obrazovanju i treningu su dodjeljene ključne uloge u ispunjavanju ostalih ciljeva EU strategije 2020. u vezi sa zapošljavanjem, inovacije, smanjenje siromaštva i klimatska i energetska pitanja.

Konkurentna ekonomija treba obrazovanje i praksu koje su fleksibilne, otvorene i inkluzivne. Fleksibilne, kako bi usvojile vještine i znanje u sve brže promjenljivim potrbama ekonomije, otvorene u smislu da tokom cijelog života omogućavaju učenje i inkluzivne kako bi mogle mobilisati sve dostupne resurse u društvu bez obzira na društvene, kulturne ili lingvisticke promjene.

Proces saradnje na evropskom nivou, kao što su Kopenhagenški ili Bolonjski proces su u prvom planu promjena koje su potrebne kako bi se obrazovanje i praksa dovele u liniju zahtjeva 21.vijeka.

Ove promjene se odnose na osiguravanje kvaliteta, uspostavljanje zajedničkog okvira kvalifikacija, povećan fokus na ishode učenja, pojačanje intenziteta mobilnosti među zemljama i različitih učitelja, kao i fokus na znanje o ekonomiji: preduzetničko i jezičko učenje i međukulturalno razumjevanje.

Od ključne važnosti je da BiH učestvuje u ključnim reformskim naporima na evropskom nivou. I zaista, BiH i EU su se obavezale Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da sarađuju, s ciljem podizanja nivoa opštog obrazovanja, stručnog obrazovanja i treninga u Bosni i Hercegovini.

Ja vjerujem da Bosna i Hercegovina –  i ovdje dolazim do specifične teme mog govora – mora da prevaziđe neke karakteristike svog obrazovnog sistema koje se kreću u suprotnom pravcu od željenih reformi koje su potrebne.

Praksa segregacije i diskriminacije u obrazovanju su nekompatibilne sa naporima da se izgradi društvo znanja i da se njeguje konkurentnost. One imaju negativan ekonomski uticaj jer će hiljade neiskorištenih talenata mladih ljudi biti zaključano i neiskorišteno.

Utoliko više što je diskiminacija narušavanje ljudskih prava, i nije kompatibilna sa EU težnjama za ovu državu.
 
U članu 100, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja, BiH i EU su se obavezale da sarađuju “sa ciljem da se omogući pristup svim nivoima obrazovanja i treninga u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po osnovi pola, boje kože, etničke ili religijske pripadnosti”.

Kao što je skoro Opštinski sud u Mostaru podsjetio, postojeća diskriminacija i segregacija ili de facto odvajanje djece po etničkoj liniji,  kontinuirano narušava pristup kvalitetnom obrazovaju i ne omogućava razvoj inkluzivnog, multikulturalnog i tolerantnog društva.

Vrijeme je da BiH vlasti uzmu u razmatranje konkretne opcije kako bi se obezbjedio jednak pristup obrazovanju, lingvističkoj i kulturnoj raznovrsnosti u obrazovanju u okviru šire obrazovnem reforme.

Nešto napretka je postignuto. Da vam navedem samo jedan primjer, 38 opština širom države trude se da budu inkluzivne, tako što će primjeniti takozvani Indeks za inkluziju, mehanizam samoocjenjivanja koji omogućava školama da se razviju u duhu uključivanja, uz podršku lokalnih zajednica.

Očekuje se da IPA 2013 program obezbjedi podršku promociji inkluzije u školama u državi, kao i da se ulaže u škole koje pokušavaju da prevaziđu diskriminaciju ili segregaciju.

Razvoj ljudskih resursa je jedan od prioriteta IPA-e za period 2014-2020.

Bilo da se radi o uključivanju ili podršci modernizaciji obrazovanja, EU će biti posvećena saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i održavaće podršku obrazovanju i treningu BiH kroz IPA program i programe EU zajednice za obrazovanje i trening.

Želim svim učesnicima plodonosne diskusije i hvala vam za pažnju.

Europa.ba