Uvodne napomene Marte Garcia Fidalgo, savjetnice za pitanja Roma u zemljama proširenja, Generalna direkcija za proširenje, na Seminaru o inkluziji Roma u Bosni i Hercegovini

„Poštovani ministre, dame i gospodo, kolege iz bosanskih institucija, međunarodnih organizacija i civilnog društva, drago mi je što sam danas sa vama na otvaranju trećeg seminara o romskim politikama u Bosni. Dozvolite mi da se prije svega zahvalim bosanskim vlastima i Delegaciji Evropske unije na suorganizaciji ovog skupa koji se svojim aktivnostima nadovezuje na seminar iz novembra 2013. godine. Današnji seminar predstavlja dio naših zajedničkih napora, zajedno s međunarodnim organizacijama i predstavnicima civilnog društva, kojima se zahvaljujem na učešću, u pravcu rješavanja neriješenog pitanja položaja Roma u Bosni i Hercegovini.

Od prethodnog seminara o Romima koji je održan u Sarajevu u novembru 2013. i posljednje plenarne sjednice koja je održana u julu 2011. prošlo je nekoliko godina. Od tada se desilo mnogo toga – održani su opšti izbori, formirane su nove vlade i na snagu je stupio SSP koji je označio novu dinamiku u odnosima između EU i BiH. Potpun i konstruktivan angažman BiH u rješavanju pitanja osnovnih prava i obezbjeđivanja pune zaštite manjinskih prava u zemlji biće od presudnog značaja u procesu približavanja Evropskoj uniji.

U Evropi postoji visok stepen saglasnosti o tome da su za poboljšanje socijalne integracije Roma potrebne konkretne i dalekovidne mjere. Dozvolite mi da vas podsjetim na implementaciju Okvira EU iz 2011. godine o nacionalnim strategijama za integraciju Roma do 2020. kao i na preporuke o efikasnim mjerama integracije Roma u državama članicama EU iz decembra 2013. U periodu od prethodnih seminara do danas u BiH je postignut izvjestan napredak, što je dovelo do ohrabrujućih koraka u određenim oblastima, naročito u oblasti stambenog zbrinjavanja i upisa u matične evidencije, ali potrebno je uložiti daljnje napore u sprovođenje operativnih zaključaka iz jula 2011. i novembra 2013. godine. Na današnjem seminaru razmotrićemo mjere koje su preduzete od tog perioda do danas. Ali istovremeno ćemo razmotriti i dodatne mjere, koje se temelje na naučenim lekcijama iz svih tekućih inicijativa, za rješavanje preostalih nedostataka i postići ćemo zajednički dogovor o daljnjim konkretnim mjerama.

BiH je donijela strategiju i akcione planove za realizaciju politike o Romima. Posebno bih želio da pozdravim preduzete aktivnosti na reviziji Akcionog plana za Rome u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za period 2013-2016. Revidirani plan sada odražava preporuke seminara o Romima iz 2011. godine i uključuje jasnije razgraničenje nadležnosti između zainteresovanih strana. Sada je od suštinske važnosti obezbijediti pun politički konsenzus i posvećenost praktičnoj realizaciji ovih preporuka te ostvariti konkretne i mjerljive rezultate. Izgradnja efikasnih institucionalnih kapaciteta i instrumenata za praćenje (monitoring) predstavlja ključ za obezbjeđivanje kvalitetnog dizajna politike i intervencije.

U nedavno sprovedenoj evaluaciji o podršci Romima u zemljama Zapadnog Balkana istaknute su naučene lekcije i oblasti u kojima su još uvijek potrebna značajna poboljšanja. Želim da vam naročito skrenem pažnju na tri elementa:
­

– Jačanje i obezbjeđivanje učešća civilnog društva, od faze koncipiranja (dizajna) intervencija, preko njihove realizacije pa sve do monitoringa i evaluacije.
­

– Prepoznavanje rodnih specifičnosti muškaraca, žena, dječaka i djevojčica i njihovo uvažavanje u svim fazama intervencija, od koncipiranja do evaluacije.
­

– Potrebno je na sistematičan način osigurati ulogu lokalnih vlasti i zainteresovanih strana u koncipiranju, sprovođenju i praćenju intervencije. Na lokalnom nivou je neophodno izgraditi odgovarajuće kapacitete, koje bi trebali biti praćeni koordinisanijim i komplementarnijim aktivnostima na terenu.

Dozvolite mi da ponovim spremnost EU da nastavi pružati podršku naporima Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana u pravcu poboljšanja položaja Roma, naročito kroz sljedeće aktivnosti:

– Nastavak podrške seminarima o Romima i suorganizaciji istih sa svakom od zemalja Zapadnog Balkana, uz strogo praćenje realizacije zajednički dogovorenih operativnih zaključaka.
­

– Nastavak praćenja situacije i napretka u zemljama koje su uključene u proces proširenja u godišnjim izvještajima Komisije o napretku i nastavak pružanja podrške zemljama koje su uključene u proces proširenja u sprovođenju političkih obaveza u pogledu inkluzije Roma u konkretan i trajan angažman na terenu.
­- Značajna finansijska pomoć: u periodu 2007-2013, EU je obezbijedila više od 100 miliona eura u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za podršku socijalnom uključivanju i integraciji Roma u zemljama koje su uključene u proces proširenja, uključujući i za stambeno zbrinjavanje. Od ovog iznosa, više od 6,2 miliona eura je dodijeljeno Bosni i Hercegovini.

– Dozvolite mi takođe da vas podsjetim na podršku Evropske unije u oporavku od poplava i na aktuelni „Program EU za oporavak od poplava u BiH“ vrijedan 42 miliona eura, koji uključuje i komponentu namijenjenu obnovi 4000 stambenih jedinica za najranjivije kategorije, uključujući Rome.

– Sveukupno gledano, pomoć koju je EU pružila Bosni i Hercegovini doprinijela je postizanju pozitivnih rezultata u jačanju podrške za ranjivu romsku djecu u obrazovanju, zdravstvu i sistemu dječje zaštite; pružanju podrške u uspostavljanju institucionalnih komponenti neophodnih za sprovođenje i praćenje romske strategije i njenih akcionih planova i poboljšanje stambenog zbrinjavanja Roma.
­- Međutim, BiH treba da uloži dodatne napore u pogledu socio-ekonomskih mjera, uključujući pristup zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Potrebno je koristiti integrisani pristup koji stambeno zbrinjavanje kombinuje s drugim mjerama s ciljem poboljšanja mogućnosti za privređivanje i pristupa lokalnim uslugama.

Dozvolite mi da u zaključku naglasim da će pitanja Roma i u narednom periodu imati visok prioritet u našem programu rada. Radujem se plodotvornom seminaru i pozivam vas da svi aktivno učestvujete u njemu tokom čitavog jutra.“

Europa.ba