Raspisan poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme u okviru IPA programa za poplave LOT1

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za „spašavanje tokom poplava pomoću čamaca“ raspisan je u okviru EU Granta „Program za prevenciju, spremnost i odgovor na poplave na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“ (IPA program za poplave) LOT 1.

Program za prevenciju, spremnost i odgovor na poplave na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (u daljnjem tekstu: „Program“ ili „IPA FLOODS“), koji finansira DG ECHO (Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu) kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), ima za cilj jačanje kapaciteta Zemalja korisnica kako bi se osiguralo pravilno upravljanje rizikom od poplava na nacionalnom, regionalnom i nivou EU. Zemlje korisnice Programa su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska (samo za IPA FLOODS Lot 1), Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska. Program se sastoji od dva lota: LOT 1 i LOT 2.

Lot 1, koji je započeo 1. januara 2015. i traje do 31. decembra 2016. godine, ima budžet od skoro 2 miliona eura, a biće usmjeren na:
•              jačanje sposobnosti Zemalja korisnica za razvoj efikasnih nacionalnih sistema civilne zaštite i usaglašenu međusobnu saradnju u suočavanju s poplavama na regionalnom/evropskom nivou;
•              pružanje podrške Zemljama korisnicama za bolju spremnost u rješavanju izazova koji proizlaze iz implementacije Direktive EU o poplavama i usklađivanja domaćeg zakonodavstva s istom

Poziv za dostavljanje ponuda i sva relevantna dokumentacija dostupna je na ovom linku http://www.studiaresviluppo.it/avvisi/bando-di-gara-europeo-procedura-aperta-forniture-di-protezione-civile/

Europa.ba