Zaključci Vijeća za vanjske poslove o Bosni i Hercegovini

Zaključci Vijeća o Bosni i Hercegovini, usvojeni na 3416. sastanku održanom 12. 10. 2015. godine 

1. Vijeće ponavlja svoju nedvosmislenu opredijeljenost za perspektivu članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države. U tom kontekstu, Vijeće pozdravlja usvajanje Plana i programa reformi od strane vlasti u Bosni i Hercegovini u julu 2015. godine, što predstavlja važan korak za vjerodostojno provođenje mjera na koje su se obavezali čelnici Bosne i Hercegovine. Vijeće poziva vodstvo Bosne i Hercegovine da zadrži pozitivan zamah u provedbi reformi, u skladu sa zahtjevima građana te u saradnji sa civilnim društvom. Smislen napredak u provedbi plana za reforme će biti neophodan uvjet kako bi Evropska unija mogla razmatrati zahtjev za članstvo, u skladu s prethodnim zaključcima Vijeća.

2. Nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Bosna i Hercegovina bi trebala u potpunosti ispuniti svoje obaveze koje proističu iz ovog Sporazuma, uključujući i obaveze koje se odnose na prilagodbu SSP-a.

3. Vijeće izražava ozbiljnu zabrinutost zbog priprema za raspisivanje entitetskog referenduma u Republici Srpskoj o pravosudnim institucijama na državnom nivou. Održavanje takvog referenduma će osporiti jedinstvenost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. To bi također predstavljalo rizik od potkopavanja napora za poboljšanje socioekonomskog položaja svih građana Bosne i Hercegovine i za daljnji napredak u integraciji u EU. Postojeće nedostatke u sektoru pravde Bosne i Hercegovine treba rješavati u okviru Strukturnog dijaloga o pravosuđu.

4. EU će nastaviti koristiti sve raspoložive instrumente podrške Bosni i Hercegovini, kako bi se ova zemlja kretala naprijed u procesima reformi i na svom putu ka EU.

5. Vijeće pozdravlja nastavak Operacije Althea, koja zadržava sposobnost da doprinese kapacitetima vlasti Bosne i Hercegovine da reagiraju ukoliko to situacija zahtijeva, sa naglaskom na izgradnju kapaciteta i obuku. U tom kontekstu, kao dio sveukupne strategije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU-a da i dalje u ovoj fazi nastavi izvršnu vojnu ulogu za podršku vlastima u Bosni i Hercegovini za održavanje sigurnosti okruženja, pod obnovljenim mandatom UN-a.

6. Vijeće ponavlja svoju suglasnost da se vrše redovne procjene ove operacije, s ciljem procjene napretka u pogledu uvjeta za izvršavanje svog mandata. U tom kontekstu, može se razmatrati o daljim aktivnostima Operacije Althea u području izgradnje kapaciteta i obuke.

7. EU istovremeno ohrabruje vlasti Bosne i Hercegovine, uz podršku međunarodne zajednice, da ubrzaju svoje napore na rješavanju pitanja zbrinjavanja viška streljiva i drugih otvorenih pitanja.

Europa.ba