Obraćanje Massima Mine na regionalnoj konferenciji “Transparentna dodjela javnih sredstava: Dobre prakse i modeli iz EU”

Civilno društvo je jedan od temelja demokratije.

Član 10. Lisabonskog ugovora precizira da se EU treba temeljiti na predstavničkoj demokratiji (uloga političkih stranaka) i participativnoj demokratiji (uloga civilnog društva), dok se članom 11. Ugovora institucije EU obavezuju da održavaju dijalog s građanima i civilnim društvom.

Građani, kako pojedinačno tako i putem organizacija civilnog društva, trebali bi biti u poziciji ne samo da učestvuju u kreiranju politika i zakonodavnih procesa, već i da pažljivo prate pravilnu implementaciju postojećih pravila i propisa.

Njima se mora omogućiti da to čine kroz direktnu participaciju, a ne kao sudionici sa strane, udaljeni od konkretnih zbivanja. Naravno, uz participaciju dolazi i odgovornost. Sa svoje strane, organizacije civilnog društva moraju pokazati opredijeljenost te samim tim i odgovornost u svojim namjerama. Zaista, njihov kredibilitet proizilazi iz njihove sposobnosti da odražavaju različita mišljenja različitih segmenata stanovništva.

U participativnoj demokratiji je uloga civilnog društva od vitalnog značaja za nuđenje alternativnog stanovišta, a ponekad i za popunjavanje praznina koje je ostavila izabrana vlast. Osnovne vrijednosti država članica EU uključuju sposobnost vlasti da uzmu u obzir i prihvate kritička i informisana mišljenja koja dolaze iz civilnog društva.

Kako bi se omogućila participativna demokratija, vlasti, koje osiguravaju sredstva za organizacije civilnog društva, trebaju proces javnog finansiranja učiniti što transparentnijim. Na primjer, u Bosni i Hercegovini se godišnje izdvaja oko 60 miliona eura za organizacije koje su zakonski registrovane kao nevladine organizacije. Međutim, samo mali dio tih sredstava izdvaja se kroz transparentan proces. Delegacija EU je prije skoro 8 godina donijela odluku da će se baviti rješavanjem problema nedostatka transparentnosti u javnom finansiranju u BiH. Kao rezultat toga, zajedno sa UNDP-om smo razvili projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokratije ili “LOD”.  Projekat se nalazi pri kraju četvrte faze provedbe i do sada smo u njega uložili oko 7 miliona eura.

Glavni cilj LOD projekta je jačanje i produbljivanje postojećih odnosa između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva kako bi se povećala učinkovitost i održivost neophodnih usluga koje pružaju građanima u lokalnim zajednicama i na taj način doprinijelo demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju Bosne i Hercegovine.

Projekat je razvio i takozvanu LOD metodologiju čija primjena osigurava transparentnost u raspodjeli sredstava organizacijama civilnog društva.  Jedan od glavnih koraka i izazova u postizanju tog cilja je uspostavljanje transparentnog i inkluzivnog sistema za obezbjeđivanje javnih sredstava organizacijama civilnog društva. LOD metodologija je alat koji osigurava da se javnim sredstvima upravlja na transparentan način, da se ista raspodjeljuju i implementiraju transparentno i konzistentno te da daju učinkovit odgovor na stvarne lokalne potrebe koje su identificirane u lokalnim razvojnim planovima i strategijama.

LOD pristup je zahvaljujući svojoj uspješnosti postao primjer najbolje prakse i EU planira da replicira model koji je implementiran u BiH na regionalnom nivou. Sutra ujutro ćete imati priliku čuti više o ovom vrlo zanimljivom projektu od gospodina Samira Omerefendića, voditelja programa u UNDP-u.

Međutim, konačni cilj svih naših napora je da se kreira lokalna javna uprava koja je efikasnija i više orijentisana prema građanima, što je neophodno za približavanje standardima EU i pridruživanje Evropskoj uniji. To je složen proces koji zahtijeva posvećenost lokalnih vlasti i uključenost svih aktera, posebno onih iz civilnog društva.  Obostrana korist snažnog partnerstva i dijaloga između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva je evidentna jer doprinosi demokratizaciji država koje se nalaze u procesu pridruživanja, a to je jedan od temeljnih elemenata za pristupanje Evropskoj uniji.

Nadam se da će ova konferencija dodatno podstaći proces unapređenja transparentnosti finansiranja u svim državama u regionu dajući priliku svim učesnicima da razgovaraju i razmjenjuju svoja iskustva, naučene lekcije i mišljenja o ovoj važnoj temi. Evropska unija će uvijek biti tu da podrži ove pozitivne procese.

Hvala vam na pažnji.

Massimo Mina, voditelj Odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Europske unije u BiH, je govorio na regionalnoj konferenciji “Transparentna dodjela javnih sredstava: Dobre prakse i modeli iz EU” održanoj na Jahorini, u BiH, od 30. do 31. marta 2016. godine.

Europa.ba