Erasmus+: Poziv na podnošenje prijedloga 2019

1.   Uvod i ciljevi

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (1), kao i na godišnjim programima rada Erasmus+ za 2018. i 2019. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje od 2014. do 2020. Opći i posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 4., 5., 11. i 16. Uredbe.

2.   Aktivnosti

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

europska sveučilišta

udruženja znanja

udruženja sektorskih vještina

jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja

jačanje sposobnosti u području mladih

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Potpora reformi politike

projekti u okviru Dijaloga s mladima

Aktivnosti Jean Monnet

katedre Jean Monnet

moduli programa Jean Monnet

centri izvrsnosti Jean Monnet

potpora udrugama u okviru programa Jean Monnet

mreže Jean Monnet

projekti programa Jean Monnet

Sport

suradnička partnerstva

mala suradnička partnerstva

neprofitna europska sportska događanja.

3.   Prihvatljivost

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.

Sljedeće zemlje mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+ (2):

države članice Europske unije,

države EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška,

zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u: Turska, bivša jugoslavenska republika Makedonija i Srbija.

Nadalje, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz partnerskih zemalja.

Pogledajte Vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o načinima sudjelovanja.

Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: napominjemo da moraju biti ispunjeni kriteriji prihvatljivosti za cijelo razdoblje za koje su dodijeljena bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom tog razdoblja, a ne sklopi s EU-om sporazum na temelju kojeg bi podnositelji prijava iz Ujedinjene Kraljevine i dalje bili prihvatljivi, prestat ćete primati sredstva EU-a (iako ćete, ako to bude moguće, nastaviti sudjelovati u projektu) ili ćete morati napustiti projekt na temelju relevantnih odredbi o prestanku iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

4.   Proračun i trajanje projekata

Provedba ovog poziva na podnošenje prijedloga podliježe raspoloživosti sredstava predviđenih nacrtom proračuna za 2019. nakon što proračunsko tijelo donese proračun za 2019. ili, ako se proračun ne donese, kako je predviđeno sustavom privremenih dvanaestina.

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 2 733,4 milijuna EUR:

obrazovanje i osposobljavanje:

2 503,4 milijuna (3)

EUR

mladi:

167,7 milijuna

EUR

Jean Monnet:

13,7 milijuna

EUR

sport:

48,6 milijuna

EUR

Ukupni proračun dodijeljen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjih programa rada Erasmus+. Potencijalnim podnositeljima prijava savjetuje se da redovito prate godišnje programe rada Erasmus+ i njihove izmjene objavljene na stranici:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hr

kako bi se informirali o proračunu dostupnom za sve aktivnosti obuhvaćene pozivom.

Razina dodijeljenih sredstava te trajanje projekata ovise o čimbenicima poput vrste projekta i broja uključenih partnera.

5.   Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

5. veljače 2019.

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja

5. veljače 2019.

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih

5. veljače 2019.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

30. travnja 2019.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

1. listopada 2019.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

14. veljače 2019.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus – Zajednički poziv EU-a i Japana

1. travnja 2019.

Ključna aktivnost 2.

Strateška partnerstva u području mladih

5. veljače 2019.

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja

21. ožujka 2019.

Strateška partnerstva u području mladih

30. travnja 2019.

Strateška partnerstva u području mladih

1. listopada 2019.

Europska sveučilišta

28. veljače 2019.

Udruženja znanja

28. veljače 2019.

Udruženja sektorskih vještina

28. veljače 2019.

Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja

7. veljače 2019.

Jačanje sposobnosti u području mladih

24. siječnja 2019.

Ključna aktivnost 3.

Projekti u okviru Dijaloga s mladima

5. veljače 2019.

30. travnja 2019.

1. listopada 2019.

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti

22. veljače 2019.

Sportske aktivnosti

Suradnička partnerstva

4. travnja 2019.

Mala suradnička partnerstva

4. travnja 2019.

Neprofitna europska sportska događanja

4. travnja 2019.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič programa Erasmus+.

6.   Detalji

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Europa.ba