Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine za 2014.

P8_TA-PROV(2015)0182

Izvješće
o napretku Bosne i Hercegovine za 2014.

PE555.117

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o izvješću o napretku
Bosne i Hercegovine za 2014.  (2014/2952(RSP))

 

Europski
parlament,

–        uzimajući u obzir Sporazum o
stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica,
s jedne strane, i Bosne i Hercegovine (BiH), s druge strane, koji je potpisan
16. lipnja 2008. i koji su ratificirale sve države članice EU-a i
Bosna i Hercegovina,

–        uzimajući u obzir zaključke Europskog
vijeća od 19. i 20. lipnja 2003. o zapadnom Balkanu i prilog naslovljen
„Solunski program za zapadni Balkan: kretanje prema europskoj integracijiˮ,

–        uzimajući u obzir zaključke Vijeća od
20. listopada, 17. i 18. studenog, 15. i 16. prosinca 2014.,

–        uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije
od 8. listopada 2014. naslovljenu „Strategija proširenja i glavni
izazovi 2014. − 2015.” (COM(2014)0700), priloženi radni dokument službi
Komisije naslovljen „Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2014.”
(SWD(2014)0305) te okvirni strateški dokument o Bosni i Hercegovini
(2014. – 2017.) usvojen 15. prosinca 2014.,

–        uzimajući u obzir obveze u pisanom
obliku o integraciji u EU koje je Predsjedništvo BiH prihvatilo
29. siječnja 2015., a Parlament BiH podržao
23. veljače 2015.,

–        uzimajući u obzir odluku Vijeća od
19. siječnja 2015. o imenovanju Lars-Gunnara Wigemarka posebnim
predstavnikom EU-a i voditeljem delegacije EU-a u Bosni i Hercegovini,

–        uzimajući u obzir svoje prethodne
rezolucije o BiH,

–        uzimajući u obzir rad Cristiana Dana
Prede, stalnog izvjestitelja o Bosni i Hercegovini u Odboru za vanjske poslove,

–        uzimajući u obzir članak 123. stavak 2.
Poslovnika,

A.      budući da je EU više puta izrazio svoju
nedvojbenu posvećenost europskoj perspektivi BiH te njezinoj teritorijalnoj
cjelovitosti, suverenosti i jedinstvu;

B.      budući da je EU ponudio novu priliku BiH
na temelju koordiniranog pristupa koji je osmišljen kako bi se toj zemlji
pomoglo da nastavi proces reforme, poboljša društveno i gospodarsko stanje te
da se još više približi Europskoj uniji; budući da se od političkih elita te
zemlje sada traži jednako nedvojbena posvećenost i angažman; budući da je
pristupanje EU-u sveobuhvatan proces koji pripada cijeloj zemlji i svim
njezinim građanima te zahtijeva nacionalni konsenzus o planu reformi;

C.      budući da su pretjerano složen i
neučinkovit institucionalni ustroj, nedovoljna suradnja i koordinacija
političkih čelnika BiH i svih razina vlasti, odsutnost zajedničke vizije i
političke volje te etnocentrični stavovi ozbiljno usporili napredak zemlje;
budući da neslaganja na političkoj i etničkoj osnovi izrazito negativno utječu
na rad skupština na razini države;

D.      budući da dugotrajna politička
pat-pozicija predstavlja ozbiljnu prepreku stabilizaciji i razvoju zemlje te se
time građanima uskraćuje sigurna i uspješna budućnost; budući da su politička
tromost, nezaposlenost, vrlo visoka razina korupcije i nezadovoljstvo
političkim elitama doveli do građanskih nemira koji su se u veljači 2014. iz
Tuzle proširili cijelom zemljom;

E.      budući da je EU postavio vladavinu prava u
središte procesa proširenja; budući da je snažna politička potpora ključna za
ostvarenje napretka na tim područjima;

F.      budući da je korupcija široko raširena,
javna uprava je fragmentirana, mnogi različiti pravni sustavi predstavljaju
izazov, mehanizmi suradnje s civilnim društvom i dalje su slabi, medijski
prostor je polariziran te nisu osigurana jednaka prava za sve konstitutivne
narode i građane;

G.      budući da se više od 50 %
proračunskih prihoda BiH troši na održavanje uprave na brojnim razinama; budući
da je BiH najlošije ocijenjena europska zemlja prema pokazateljima Svjetske
banke o jednostavnosti poslovanja te jedna od najlošije ocijenjenih zemalja
prema indeksu percepcije korupcije; budući da BiH ima najveću stopu
nezaposlenosti mladih u Europi (59 % aktivnog stanovništva u dobi od 15 do
24 godine);

1.       pozdravlja činjenicu da je Vijeće
odgovorilo na poziv Parlamenta ponovno promisli o pristupu EU-a Bosni i
Hercegovini; poziva nove čelnike BiH da se potpuno obvežu na provedbu potrebnih
institucijskih, gospodarskih i društvenih reformi kako bi se poboljšao život
građana BiH i omogućio napredak na putu prema članstvu u EU-u; ističe da će
biti potreban znatan napredak u provedbi programa reformi, koje, između
ostalog, obuhvaćaju Pakt za rast i zapošljavanje, kako bi se razmotrio zahtjev
za članstvo; ističe da bi BiH, kao i sve ostale (moguće) države kandidatkinje,
trebalo ocjenjivati na temelju vlastitih zasluga te da bi vremenske rokove
njezina pristupanja trebalo odrediti na temelju brzine i kvalitete provedbe
nužnih reformi;

2.       naglašava da bi Komisija trebala
posvetiti posebnu pozornost provedbi presude u predmetu Sejdić-Finci kad Vijeće
od nje traži da sastavi mišljenje o zahtjevu za članstvo u EU-u; poziva
Komisiju da omogući zaključenje sporazuma o provedbi presude u predmetu
Sejdić-Finci kako bi se svim građanima zajamčila jednaka prava te da preuzme
vodeću ulogu u provedbi ciljeva EU-a, uključujući funkcionalan sustav dobrog
upravljanja, demokratski razvoj i gospodarsko blagostanje te poštovanje
ljudskih prava;

3.       snažno podupire integraciju BiH u EU i
smatra da bi pojačani angažman EU-a, između ostalog, trebalo usmjeriti na
društveno-gospodarska pitanja, poslovno okruženje, institucijski okvir,
vladavinu prava i upravljanje, politiku suzbijanja kriminaliteta, nezavisno
pravosuđe, borbu protiv korupcije, reformu javne uprave, civilno društvo i
mlade te istodobno zadržati nepromijenjene uvjete za pristupanje EU-u; poziva
potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu, Europsku komisiju i države
članice EU-a da zadrže koordinirano, usklađeno i dosljedno stajalište EU-a te
pokažu da je integracija BiH u EU prioritet vanjske politike EU-a; ističe da bi
EU trebao nastojati okupiti sve donatore financijskih sredstava kako bi podržao
učinkovitu provedbu novog pristupa EU-a i obveze u pisanom obliku;

4.       pozdravlja obvezu u pisanom obliku o
integraciji u EU koju je prihvatilo Predsjedništvo BiH, koju su potpisali
čelnici svih političkih stranaka i koju je odobrio Parlament BiH 23. veljače
2015., u vezi s mjerama za uspostavu funkcionalnosti i učinkovitosti
institucija, za pokretanje reformi na svim razinama upravljanja, ubrzavanje
procesa pomirenja i jačanje upravnih kapaciteta; prihvaća da je obveza otvorila
put prema postizanju dogovora u Vijeću 16. ožujka 2015. o nastavku sklapanja i
stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; pozdravlja
stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju predviđeno za 1.
lipnja 2015., kojim će se BiH i EU-u omogućiti da uže surađuju i da prodube
svoj odnos; poziva na potpunu suradnju svih političkih čelnika u temeljitoj i
učinkovitoj primjeni te obveze, osobito u jačanju vladavine prava i borbi
protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta; podsjeća na to da su politička
predanost i istinsko usvajanje procesa reforme od ključne važnosti; poziva nove
čelnike BiH da se slože s konkretnim planom EU-a o opsežnom i uključivom
programu reforme za napredak zemlje na putu prema EU-u; poziva na
transparentnost u postupku planiranja i provedbe reformi te potiče na
uključivanje civilnog društva u proces reforme;

5.       izražava veliku zabrinutost zbog izjave
koju je 25. travnja 2015. usvojio kongres Savez nezavisnih socijaldemokrata
(SNSD) u Istočnom Sarajevu, u kojoj se između ostaloga poziva na raspisivanje
referenduma o neovisnosti Republike Srpske tijekom 2018. godine; ističe
činjenicu da prema Daytonskom sporazumu Republika Srpska nema pravo na
odcjepljenje; podsjeća da su se usvajanjem obveze u pisanom obliku sve
političke snage, što obuhvaća i SNSD, obvezale na poštovanje „suvereniteta,
teritorijalne cjelovitosti i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine”; poziva
nove političke čelnike da se suzdrže od razdorne nacionalističke i
secesionističke retorike koja polarizira društvo te da se ozbiljno angažiraju
na reformama koje će poboljšati život građana BiH, stvoriti demokratsku i
uključivu državu koja funkcionira te približiti zemlju EU-u;

6.       poziva političke čelnike da im prioritet
bude uspostavljanje djelotvornog koordinacijskog mehanizma EU-a koji će
učinkovito povezati institucije na svim razinama upravljanja kako bi se
zajamčila usklađenost s pravnom stečevinom EU-a i primjena te stečevine u
cijeloj zemlji radi općeg blagostanja njezinih građana; naglašava da će bez
takvog mehanizma proces pristupanja EU-u ostati na mrtvoj točki jer je
trenutačni ustroj zemlje prekomjerno neučinkovit i nefunkcionalan; naglašava da
bi uspostavljanje takvog mehanizma omogućilo BiH da potpuno iskoristi dostupna
sredstva; naglašava da je potrebno poduzeti konkretne korake u vezi s reformama
te pružiti zemlji i građanima jasan smjer;

7.       ističe da suočavanje s
društveno-gospodarskim potrebama građana mora biti prioritet; smatra da je,
međutim, od ključne važnosti da se istodobno nastavi i s političkim reformama i
demokratizacijom političkog sustava; naglašava činjenicu da je gospodarski
napredak moguć samo ako se temelji na demokratskom i uključivom društvu i
državi; ističe i da BiH neće biti uspješna kandidatkinja za članstvo u EU-u dok
se ne uspostave odgovarajući institucijski uvjeti; napominje da je ustavna
reforma usmjerena na konsolidaciju, racionalizaciju i jačanje institucijskog
okvira i dalje ključna za preobrazbu BiH u učinkovitu, uključivu i potpuno
funkcionalnu državu; podsjeća na to da bi se u budućoj ustavnoj reformi trebala
uzeti u obzir načela federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i
legitimnog predstavljanja kako bi se zajamčio učinkovit i neometan proces
integracije BiH u EU; potiče sve političke čelnike da rade na uvođenju
potrebnih promjena;

8.       pozdravlja inicijative Komisije za
ubrzanje provedbe projekata u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)
te za jačanje gospodarskog upravljanja; žali zbog činjenice da nedjelovanje
može utjecati na dodjelu sredstava EU-a za politički i društveno-gospodarski
razvoj u okviru instrumenta IPA-II; poziva nadležne vlasti da se dogovore o
resornim strategijama na razini države, posebno u prioritetnim područjima
prijevoza, energetike, okoliša i poljoprivrede, što su ključni uvjeti za
potpuno iskorištavanje sredstava IPA-e;

9.       pohvaljuje urednu provedbu izbora u
listopadu 2014.; no primjećuje da se drugi put zaredom u izbornom procesu svaki
građanin nije mogao kandidirati za svaku funkciju; naglašava da je od ključne
važnosti hitna uspostava novih parlamentarnih tijela i vlada na svim razinama;
poziva nove čelnike da se pridržavaju načela općih, jednakih i neposrednih
izbora, da se približe narodu, angažiraju u civilnom društvu te odgovorno i bez
odgode reagiraju na njihovu opravdanu zabrinutost; poziva nadležna tijela da
istraže vrlo teške optužbe o uključenosti premijerke Republike Srpske (RS) u
kupovinu glasova dvaju parlamentarnih zastupnika koji ne pripadaju njezinoj
stranci radi dobivanja većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske;

10.     pozdravlja veliku domaću i međunarodnu
solidarnost pri reakciji na elementarne nepogode 2014., uključujući pružanje
pomoći u sklopu Programa EU-a za oporavak od poplava; pozdravlja činjenicu da
je EU poduzeo neposredne i znatne mjere spašavanja i pomoći na zahtjev BiH te u
suradnji s Francuskom i Slovenijom u srpnju 2014. organizirao konferenciju
donatora čiji je domaćin bila Komisija; naglašava da je Komisija pozvala BiH da
se pridruži Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu; poziva na učinkovite i usklađene
preventivne mjere na svim razinama kako bi se riješile posljedice sadašnjih
nepogoda i spriječile takve nepogode u budućnosti; pozdravlja mnoge pozitivne
primjere vrlo bliske međuetničke suradnje i potpore nakon poplava kao znak da
je pomirenje moguće; smatra da su suradnja u regiji i održavanje bliskih odnosa
sa susjednim zemljama važni čimbenici za reagiranje na takve nepogode u
budućnosti;

11.     podsjeća da je postojanje profesionalne i
djelotvorne javne uprave koja se temelji na postignućima osnova procesa
integracije BiH i svih drugih država koje nastoje postati članicom EU-a;
ozbiljno je zabrinut zbog toga što je javna uprava, koja bi trebala pomoći BiH
u približavanju članstvu u EU-u i poboljšati životne uvjete svojih građana, još
uvijek fragmentirana, politizirana i nefunkcionalna; i dalje je zabrinut oko
njezine financijske održivosti i oko činjenice da nedostatak političke volje za
reformu uprave može utjecati na pružanje javnih usluga; poziva sve mjerodavne
aktere da donesu novu strategiju reforme javne uprave i akcijski plan za
razdoblje nakon 2014. kako bi se pojednostavnila složena institucijska
struktura, racionalizirali troškovi i povećala funkcionalnost države;

12.     poziva vlasti da im glavni prioritet bude
borba protiv korupcije, s obzirom na to da još nije polučila zadovoljavajuće
rezultate te da se korupcija nalazi u svim resorima, uključujući zdravstvo i
obrazovanje, nanosi štetu najugroženijim skupinama građana, potiče rast
pesimizma i prouzročuje gubitak povjerenja sve više građana u njihove
institucije; poziva na uvođenje učinkovitih mehanizama za borbu protiv
korupcije, neovisne pravosudne kontrole i uključivih savjetovanja sa svim
dionicima, što bi trebalo jamčiti pravodobno donošenje obnovljenog strateškog
okvira za razdoblje od 2015. do 2019.; općenito poziva na učinkovitu primjenu
mjera za borbu protiv korupcije; pozdravlja donošenje niza zakona za borbu
protiv korupcije, uključujući i zakone o promicanju zaštite zviždača na
državnoj razini i osnivanju tijela za prevenciju korupcije na federalnoj
razini; osuđuje pokušaje potkopavanja postojećih načela vladavine prava i
zabrinut je zbog toga što se novim zakonom o sukobu interesa slabi pravni okvir
te on predstavlja korak unatrag u sprječavanju sukoba interesa jer povećava
rizik od političkog upletanja i ne potiče dužnosnike da se pridržavaju zakona;
poziva na jačanje parlamentarnih tijela za sprječavanje sukoba interesa; poziva
nadležna tijela vlasti da poboljšaju rezultate kad je riječ o učinkovitosti
istraga, progona i osuda u slučajevima korupcije na visokoj razini, posebice u
okviru javne nabave i privatizacije;

13.     i dalje je ozbiljno zabrinut zbog
neučinkovitosti pravosudnog sustava, rizika od političkog upletanja u sudske
postupke, politizacije postupaka imenovanja, fragmentiranog pravosuđa i
postupka utvrđivanja proračuna za kaznene progone i rizika od sukoba interesa u
pravosuđu; poziva nove čelnike zemlje da pokrenu strukturne i institucijske
reforme kojima će se, između ostalog, riješiti usklađivanje četiriju različitih
pravnih sustava; poziva ih da razmotre preporuke Komisije, poput institucijskih
reformi pravosuđa na državnoj razini, uključujući donošenje zakona o sudovima
BiH; poziva predstojeće Vijeće ministara da usvoji već pripremljenu novu
strategiju reforme pravosuđa; ponavlja svoju potporu uredu pučkog
pravobranitelja; napominje da je prema Ustavu Republike Srpske i dalje na snazi
moratorij na smrtnu kaznu te potiče vlasti Republike Srpske da bez odgode ukinu
smrtnu kaznu;

14.     zabrinut je zbog toga što je pristup
besplatnoj pravnoj pomoći vrlo ograničen te zbog toga što pravo na nju još
uvijek nije potpuno pravno regulirano diljem BiH, čime se ograničava pravo na pravdu
za najugroženije skupine; potiče nadležna tijela da na državnoj razini donesu
zakon o besplatnoj pravnoj pomoći te jasno utvrde ulogu civilnog društva u
pružanju pomoći;

15.     pozdravlja širenje strukturnog dijaloga
EU-a i BiH o pravosuđu kako bi se uvrstila dodatna pitanja u vezi s vladavinom
prava, posebice korupcijom i diskriminacijom, kao i činjenicu da su iz njega
proizašli pozitivni rezultati u regionalnoj suradnji, procesuiranju ratnih
zločina te profesionalnosti i učinkovitosti pravosuđa; pozdravlja uključivanje
civilnog društva u taj postupak; primjećuje da su se na više sudova u
entitetima uvjeti poboljšali, uključujući uvjete zaštite svjedoka;

16.     zabrinut je zbog toga što se u nekim
izjavama preispituje legitimnost presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu
Jugoslaviju, čime se dovodi u pitanje sud u Haagu; poziva na poduzimanje koraka
u jačanju zaštite žrtava i poboljšanju rada Ureda državnog tužitelja BiH
preispitivanjem procesuiranja predmeta ratnih zločina kategorije II; pozdravlja
napredak u smanjenju broja neriješenih predmeta ratnih zločina; napominje da je
poboljšan progon ratnih zločina koji obuhvaćaju seksualno nasilje te traži da
se taj postupak nastavi i ubuduće; ističe potrebu da nadležna tijela usvoje
dugo očekivan program za poboljšanje statusa žrtava tih ratnih zločina na
državnoj razini, uključujući njihovo pravo na odštetu, da žrtvama osiguraju
učinkovit pristup pravosuđu te da odredbe o seksualnom nasilju u kaznenom
zakonu BiH usklade s međunarodnim normama;

17.     zabrinut je zbog stalno visokog broja
nestalih osoba i slabog napretka u tom pogledu; poziva vlasti da uspostave
intenzivnu suradnju između dvaju entiteta te da pojačaju napore u potrazi za
nestalim osobama;

18.     prisjeća se svih žrtava genocida iz
Srebrenice 1995. godine i izražava iskrenu sućut obiteljima i preživjelima;
izražava svoju potporu udrugama poput udruge „Majke enklava Srebrenice i Žepe”
zbog njihove ključne uloge u podizanju razine osviještenosti i izgradnji širih
temelja za pomirenje među svim građanima zemlje; poziva sve građane BiH da 20.
obljetnicu masakra u Srebrenici iskoriste kao priliku za jačanje pomirenja i
suradnje, ključnih uvjeta za napredak svih zemalja regije na njihovu europskom
putu;

19.     sa zabrinutošću primjećuje da je
84 500 osoba još uvijek interno raseljeno te da u BiH žive 6853
izbjeglice; zabrinut je zbog kršenja prava povratnika u RS; međutim, pozdravlja
nove mjere koje je Parlament Federacije donio i kojima se povratnicima iz RS-a
omogućuje pristup mirovinama i zdravstvenoj skrbi u Federaciji, istodobno
napominjući da je važan jednak pristup socijalnim naknadama za sve građane;
poziva sve razine vlasti, posebice vlasti RS-a, da uvođenjem i provedbom svih
potrebnih zakonodavnih i administrativnih mjera olakšaju i ubrzaju povratak interno
raseljenih osoba i izbjeglica; poziva na suradnju u tom pogledu i na
uspostavljanje odgovarajućih uvjeta za njihovu mirnu i održivu reintegraciju;
poziva na učinkovitu provedbu revidirane strategije koja se odnosi na Prilog
VII. Mirovnom sporazumu iz Daytona; poziva na nastavak dobre regionalne
suradnje u okviru procesa Sarajevske deklaracije; poziva na sveobuhvatan
pristup rješavanju preostalih izazova čišćenja zemlje od mina do 2019.;

20.     potvrđuje svoju potporu liberalizaciji
viznog režima koja je polučila vidljive pozitivne učinke za građane BiH;
ponavlja svoju predanost zaštiti prava na putovanje bez vize za građane
zapadnog Balkana; istodobno poziva na donošenje mjera na nacionalnoj razini,
posebice društveno-gospodarskih mjera za ugrožene skupine, kao i aktivnih mjera
usmjerenih na poboljšanu suradnju i razmjenu informacija radi razbijanja mreža
organiziranog kriminala te na pojačanje graničnih kontrola i pokretanje
kampanja za podizanje razine osviještenosti; poziva Komisiju na donošenje mjera
za održavanje nepovredivosti bezviznog programa te na suočavanje s mogućim
zloupotrebama sustava EU-a za azil u suradnji s državama članicama;

21.     napominje da je borba protiv organiziranog
kriminala i korupcije od temeljne važnosti za borbu protiv infiltracije
kriminala u političke, pravosudne i gospodarske sustave; primjećuje određeni
napredak u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma; podsjeća na
važnost postupanja prema preporukama GRECO-a; zabrinut je zbog izvješća o sve
češćoj radikalizaciji među mladim ljudima u BiH, koji se pridružuju
terorističkim borcima ISIL-a u relativno velikom broju u usporedbi s drugim
zemljama regije; poziva vlasti da izmijene kazneni zakon kako bi pojačale
kriminalizaciju financiranja terorizma; pozdravlja izmjenu kaznenog zakona
kojom se želi zabraniti i kazniti uključenost u strane paravojne skupine radi
sprječavanja vjerske radikalizacije; uz to naglašava važnost sprječavanja svih
oblika ekstremizma i nasilne radikalizacije; pozdravlja i opsežne policijske
akcije širom BiH koje su rezultirale uhićenjem osoba osumnjičenih za
organiziranje, potporu i financiranje terorističkih aktivnosti, uključujući
strane borce; poziva na uvrštenje odredbe o zločinu iz mržnje u kazneni zakon
Federacije BiH; pohvaljuje relevantne agencije BiH za profesionalnost u
njihovim naporima i odlučnost u rješavanju sve češćih sigurnosnih prijetnji;
poziva Komisiju da pruži pomoć nadležnim tijelima u suzbijanju svih sigurnosnih
i terorističkih prijetnji;

22.     snažno osuđuje teroristički napad od 27.
travnja 2015. na policijsku postaju u gradu Zvorniku u istočnoj Bosni u kojem
je poginuo jedan policajac a dvojica su ozlijeđena; izražava solidarnost sa
žrtvama i njihovim obiteljima; najsnažnije osuđuje nasilnu ekstremističku
ideologiju koja stoji iza ovog napada; poziva nadležna tijela, odgovorne
sigurnosne agencije i pravosudne institucije na suradnju u provedbi brze i
temeljite istrage i u sprečavanju budućih napada; izražava nadu da će se
institucije i građani Bosne i Hercegovine ujediniti u borbi protiv opasnosti
koje predstavljaju terorizam i ekstremističko nasilje;

23.     napominje da je BiH i dalje zemlja
porijekla, provoza i odredišta za trgovinu ljudima; preporučuje da vlasti
poduzmu učinkovite mjere, uključujući i zakonodavne, u borbi protiv krijumčarenja
droge i trgovine ljudima te u pružanju zaštite žrtvama trgovine ljudima;

24.     smatra da je bitno unaprijediti ulogu
civilnog društva tako da mu se omogući da izrazi interese građana, osobito
mladih ljudi, što se prošle godine moglo vidjeti na „plenumima”; podsjeća da
civilno društvo pružanjem ključnih socijalnih usluga može dopuniti razvoj
socijalno kohezivnog i demokratskog društva; napominje da bi predstavnici
civilnog društva trebali imati važnu ulogu u olakšavanju postupka pristupanja;
poziva Komisiju da nastavi omogućavati pristup organizacija civilnog društva
europskim fondovima; napominje da su institucijski mehanizmi suradnje s
civilnim društvom i dalje slabi te da u cijeloj zemlji sprječavaju razvoj
participativnije, uključivije i otvorenije demokracije; stoga poziva na
uspostavljanje transparentnih i uključivih mehanizama javnog savjetovanja
kojima će se obuhvatiti svi javni dionici, uspostavljanje okvira javne rasprave
o važnim zakonodavnim odlukama te na usvajanje nacionalne strategije za civilno
društvo; zabrinut je zbog prijavljenih slučajeva zastrašivanja tijekom
društvenih nemira prošle godine;

25.     smatra da je od ključne važnosti da se
podupire uključivo i tolerantno društvo BiH te štite i promiču manjine i
ugrožene skupine; podsjeća da je posljedica neuspjeha u provedbi presude u
predmetu Sejdić-Finci otvorena diskriminacija građana BiH; poziva na
poduzimanje koraka u jačanju uloge pučkog pravobranitelja za ljudska prava i na
razradu strategije za borbu protiv svih oblika diskriminacije na državnoj
razini u suradnji s civilnim društvom; poziva nadležna tijela da nastave
usklađivati državne zakone s pravnom stečevinom i da pritom pridaju osobitu
pozornost diskriminaciji na temelju invaliditeta i dobi, kao što je naglašeno u
strukturiranom dijalogu; poziva Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
da bez odgode osnuje radnu skupinu za izradu izmjena nacrta Zakona o borbi
protiv diskriminacije BiH; zabrinut je zbog činjenice da su govor mržnje,
zločini iz mržnje, prijetnje, maltretiranja i diskriminacija pripadnika skupina
LGBTI i dalje vrlo rašireni; potiče vlasti na provedbu mjera za podizanje
razine osviještenosti o pravima pripadnika skupina LGBTI u pravosuđu, tijelima
kaznenog progona i široj javnosti; zabrinut je zbog toga što se i dalje
prijavljuju slučajevi diskriminacije na vjerskoj osnovi;

26.     duboko žali zbog stalne marginalizacije i
diskriminacije Roma; pohvaljuje napredak u rješavanju stambenog pitanja Roma,
no potiče poduzimanje daljnjih koraka za poboljšanje životnih uvjeta Roma
poboljšavanjem njihova pristupa zapošljavanju, zdravstvu i obrazovanju;

27.     napominje da postoje pravne odredbe kojima
se jamče prava žena i jednakost spolova, no u njihovoj je provedbi postignut
nedovoljan napredak; poziva nadležna tijela da unaprijed djeluju na povećanju
sudjelovanja žena u politici i radnoj snazi, da se bore protiv diskriminacije
žena na tržištu rada zbog majčinstva, da poboljšaju društveni i gospodarski
položaj žena, da promiču, štite i jačaju prava žena te da općenito podižu svijest
i informiraju građane o pravima žena; poziva vlasti na donošenje strategije za
primjenu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad
ženama i obiteljskog nasilja te na uspostavu usklađenog sustava za praćenje i
prikupljanje podataka o slučajevima nasilja nad ženama;

28.     poziva BiH da što prije u zakon o zločinima
iz mržnje uvrsti pojam spolne orijentacije i rodnog identiteta te tako omogući
osuđivanje osoba koje na razne načine ugnjetavaju druge na temelju spolne
orijentacije ili rodnog identiteta;

29.     napominje da postoje pravne odredbe o
slobodi izražavanja; međutim, zabrinut je zbog političkog i financijskog
pritiska na medije te zbog slučajeva prijetnji i zastrašivanja novinara i
urednika, koji su zabilježeni i tijekom predizbornog razdoblja; osuđuje
pokušaje potkopavanja postojećih pravila, koji bi mogli imati štetan utjecaj na
slobodu izražavanja i slobodu medija, pa i na internetu; naglašava da događaji
poput policijske racije u redakciji internetskog portala Klix.ba u Sarajevu ili
nedavno donošenje kontroverznog Zakona o javnom redu i miru koji je donijela
Narodna skupština Republike Srpske izazivaju ozbiljnu zabrinutost oko slobode
izražavanja i slobode medija u zemlji, uključujući društvene mreže; naglašava
da je za zdravu demokraciju od ključne važnosti da mediji mogu djelovati bez
straha; poziva na to da se potpuno poštuje sloboda izražavanja i medija te da
se novinarima dopusti da dobiju informacije o pitanjima od javnog interesa;
ističe da su stabilno i održivo financiranje, neovisnost urednika, emitiranje
programa na svim službenim jezicima i pluralizam od ključne važnosti za javne
medije; poziva vlasti da zatvore sve rupe u zakonu koje sustavno štete potpunoj
transparentnosti vlasništva nad medijima te da pripreme propis kojim će
spriječiti svaki neprimjereni politički utjecaj; poziva nadležne vlasti da
očuvaju političku, institucijsku i financijsku neovisnost javnih
radiotelevizijskih kuća te da zakone entiteta o javnoj radioteleviziji usklade
sa zakonodavstvom na državnoj razini; poziva na imenovanje direktora Vijeća
Regulatorne agencije za komunikacije BiH na temelju zasluga;

30.     i dalje je zabrinut zbog daljnje
segregacije djece u javnim školama na temelju etničke pripadnosti; napominje da
tri različita nastavna plana i programa sprječavaju zajedničko, uključivo i
objektivno proučavanje zajedničke povijesti i nedavnih povijesnih događaja;
potiče vlasti na djelotvornu primjenu načela uključivog obrazovanja, pa i kad
je riječ o odnosu prema djeci s invaliditetom; potiče nove čelnike države da u
obama entitetima i Brčko Distriktu bez odgode počnu promicati uključiv
obrazovni sustav bez diskriminacije, da suzbiju segregaciju etničkih skupina te
da pristupe reformi obrazovanja koja je usmjerena na poboljšanje obrazovnih standarda
i uvođenje zajedničkog nastavnog plana i programa; također poziva na ubrzavanje
provedbe akcijskog plana o obrazovnim potrebama romske djece i njihovu
integraciju u obrazovni sustav;

31.     podsjeća da su prosvjedi u veljači 2014.
upozorili na jasan zahtjev građana BiH za pokretanje društveno-gospodarskih
reformi u zemlji; čvrsto vjeruje da će se provedbom mjera u šest ključnih
područja reformi Pakta za rast i zapošljavanje ponovno potaknuti
društveno-gospodarske reforme koje sad stagniraju, uključujući reforme u
području rasta i zapošljavanja te javne nabave; poziva nove vlade na državnoj
razini, razini entiteta i razini kantona da blisko surađuju kako bi postigle da
glavni prioritet reformi bude Pakt i gospodarsko upravljanje; naglašava potrebu
daljnjeg razvoja i provedbe programa gospodarskih reformi;

32.     smatra da je BiH postigla nedovoljan
napredak na putu prema funkcionalnom tržišnom gospodarstvu; naglašava važnost
nošenja s pritiskom konkurencije i tržišnim silama; zabrinut je zbog činjenice
da znatni nedostaci u poslovnom okruženju i dalje negativno utječu na razvoj
privatnog sektora i izravna strana ulaganja; potiče nadležne vlasti da riješe
problem slabe primjene vladavine prava, velikog neformalnog sektora i visoke
razine korupcije, koji su kočnica u poslovnom okruženju; poziva na usklađivanje
s Direktivom Solventnost II;

33.     naglašava potrebu da se reformiraju i
usklade fragmentirani sustavi socijalne zaštite na temelju potreba građana kako
bi se osiguralo jednako postupanje prema svima, smanjilo siromaštvo te razvila
socijalna sigurnost koja je više usmjerena na siromašne i socijalno isključene;
naglašava da su gospodarsko blagostanje i mogućnosti zapošljavanja, posebice za
mlade, ključni za razvoj zemlje; poziva vlade da provedu reforme tržišta rada
kako bi se riješio problem vrlo visoke nezaposlenosti te da se pritom usmjere
na mlade, žene i dugotrajno nezaposlene osobe; napominje da su radnička prava i
prava sindikata i dalje ograničena; poziva vlasti na daljnje poboljšanje i
usklađivanje relevantnih zakona diljem zemlje; naglašava potrebu za
poboljšanjem obrazovanja i osposobljavanja kako bi se riješio problem
neusklađenosti vještina i povećala mogućnost zapošljavanja, osobito mladih
ljudi;

34.     naglašava važnost usklađivanja i
poboljšanja postojećih sindikalnih prava i pravila o radnim uvjetima, koja
trenutačno nisu jednaka u svim sektorima; također napominje da socijalne
naknade i mirovine nisu jednako raspodijeljene;

35.     napominje da je postignut slab napredak u
područjima zaštite okoliša i klimatskih promjena te poziva vlasti na
poboljšanje zaštite okoliša u skladu s normama EU-a; poziva BiH da poštuje sve
ugovorne obveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici i Sporazuma o stabilizaciji
i pridruživanju te da zajamči primjereno i ubrzano približavanje pravnoj
stečevini EU-a koja se odnosi na okoliš, uključujući sprječavanje prekomjernog
onečišćenja zraka iz rafinerije nafte u Bosanskom Brodu; naglašava da je
potrebno da BiH u potpunosti ispuni svoje obveze u vezi s Konvencijom o
procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo, 1991.) i Protokolom
o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (Kijev, 2003.) te da ih primijeni i u
djelatnostima u riječnom slivu Neretve i Trebišnjice;

36.     pozdravlja konstruktivan i anticipativan
stav BiH u promicanju regionalne suradnje; pohvaljuje učestale zajedničke
pogranične ophodnje sa susjednim zemljama; naglašava iznimnu važnost
dobrosusjedskih odnosa; poziva nove čelnike da nastave i poboljšaju napore za
rješavanje otvorenih pitanja granica i teritorija sa susjednim zemljama; potiče
BiH da u dobroj vjeri dovrši postupak razgraničenja s Crnom Gorom na temelju
sporazuma sklopljenog u svibnju 2014.;

37.     žali zbog toga što je vanjska politika BiH
i dalje pod utjecajem različitih stajališta, što rezultira niskom stopom
usklađenosti sa stajalištima EU-a (52 %); podsjeća na ključnu važnost
jedinstvene vanjske politike BiH; zabrinut je zbog posljedica odbijanja Rusije
da prihvati standardni jezik Vijeća za provedbu mira o teritorijalnom
integritetu BiH i zbog njezina negativnog opisa težnji BiH za pristupanje EU-u;
pozdravlja stalnu prisutnost operacije Althea, koja je dio produženog mandata
UN-a, a usmjerena je na izgradnju kapaciteta i obuku;

38.     poziva novoizabrane institucije BiH da
iskoriste novi pristup EU-a kako bi sklopile Sporazum o prilagodbi Privremenom
sporazumu / Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, uzimajući u obzir
pristupanje Hrvatske EU-u i održavanje tradicionalne trgovine;

39.     nalaže svojem predsjedniku da ovu
Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici, Vijeću,
Komisiji, Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, Parlamentarnoj skupštini
BiH te vladama i parlamentima Federacije BiH i Republike Srpske, kao i vladama
deset županija/kantona.

Europa.ba