Rezultati javnog poziva za učešće u sanaciji i obnovi komercijalne poljoprivredne proizvodnje

U skladu sa javnim pozivom EU Programa za oporavak od poplava koji za cilj ima dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja su pretrpila štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave, UNDP je oformio komisiju za ocjenjivanje pristiglih aplikacija iz jedinica lokalne samouprave iz FBiH, RS-a i Brčko distrikta BiH. Komisiju su sačinjavali:

•    Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

•    Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske;

•    Predstavnik Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH;

•    Predstavnik nevladinog sektora: Razvojna agencija NERDA Tuzla;

•    Predstavnik nevladinog sektora: Agencija za razvoj grada Prijedora (PREDA);

•    Dva predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Komisija u gore navedenom sastavu je radila na ocjenjivanju aplikacija pristiglih iz jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac i Distrikt Brčko.

Eliminatorni kriteriji po kojima su se birali korisnici uključuju dostavljanje dokumentacije kako slijedi:

•    Kopija lične karte;

•    Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);

•    Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – općina/opština ili druga nadležna institucija;

•    Kućna lista za stambenu jedinicu koja je pretrpila štetu;

•    Dokaz o vlasništvu nad zemljištem: kopija ZK izvatka ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnositelja/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; Ugovor mora biti zaključen na najmanje 3 godine;

•    Potvrda nadležne opštinske/općinske službe ili APIF-a prema mjestu prebivališta da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a ili podnio/podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa pravilnikom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava;

•    Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece).

Kriteriji koji su inicijalno bili navedeni kao eliminatorni, a isključeni su po odluci komisije zbog nedovoljnog broja aplikanata koji su dostavili ovu dokumentaciju su:

•    Potvrda sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starija od 30 dana; sa potvrdom dostaviti i potvrdu o socijalnom statusu članova domačinstva koju može izdati biro za zapošljavanje ili druga relevantna ustanova;

•    Okvirna procjena štete na poljoprivrednom dobru od strane općine/opštine ili druge nadležne institucije.

Također, komisija je bodovala sve pristigle prijave na osnovu dodatnih kriterija kako bi se kvalitetnije ocijenile pojedinačnih prijava. Dodatni kriteriji uključuju bodovanje:

a.    Broja osoba koja žive u domaćinstvu sa podnositeljem/podnositeljicom prijave

b.    Broja osoba u domaćinstvu koji su nezaposleni,

c.    Da li je podnositelj/podnositeljica prijave samohrani roditelj.

U skladu sa navedenim, bodovanje je izvršeno na osnovu sljedećih kriterija:

•    Domaćinstva gdje su svi članovi nezaposleni su dobila 200 bodova;

•    Domaćinstva gdje je samo jedan član domaćinstva zaposlen su dobila 100 bodova;

•    Domaćinstva sa dva ili više zaposlenih članova nisu dobila bodove.

Bodovanje po broju članova domaćinstva je izvršeno po sljedećem principu:

•    Domaćinstva sa manje od 5 članova su dobila 0 bodova;

•    Domaćinstva sa 5 članova su dobila 75 bodova;

•    Domaćinstva sa 6 članova su dobila 125 bodova;

•    Domaćinstva sa 7 članova su dobila 150 bodova.

Bodovanje po statusu samohranog roditelja je izvršeno po sljedećem principu:

•    Podnositelj/podnositeljica prijave je samohrani roditelj 150 bodova;

•    Podnositelj/podnositeljica prijave nije samohrani roditelj 0 bodova.

Prijave koje su pristigle na javni poziv iz jedinice lokalne samouprave koje nisu bile uključene u javni poziv nisu bodovane.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, komisija je jednoglasnom odlukom predložila rang listu pristiglih prijava. Nakon toga je izvršena terenska verifikacija svih predloženih učesnika u projektu kako bi se potvrdila njihova prijava.

Odluka komisije je finalna, izuzev u slučajevima gdje su se naknadnom terenskom verifikacijom korisnicima utvrdile neregularnosti između informacija dostavljenih u prijavi i stvarnog stanja u domaćinstvu. U tim slučajevima, komisija je zadržala pravo isključenja podnositelja/podnositeljice sa liste korisnika, te su se uvrštavali  dodatni korisnici koji su po osvojenim bodovima bili sljedeći na listi iz date jedinice lokalne samouprave.

REZULTATI JAVNOG POZIVA I SPISAK ODABRANIH KORISNIKA

Europa.ba