Javni poziv za učešće u pokretanju komercijalne poljoprivredne proizvodnje krušne pšenice kroz EU Program za oporavak od poplava

EU Program oporavka od poplava  će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava (maj 2014) sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave (Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Šamac, Vukosavlje, Bijeljina, Brčko, Donji Žabar, Laktaši)

EU Program oporavka od poplava će podržati ponovno uspostavljanje i obnavljanje proizvodnje krušne pšenice na području navedenih jedinica lokalne samouprave. Cilj ove intervencije je da djelimično regenerira proizvodnju pšenice na farmama koje se bave proizvodnjom a koje su pretrpjele stetu tokom poplava iz maja 2014. godine.

Svaki odabrani korisnik će dobiti sljedeće:

1.Odabrano sjeme za sadnju ozime pšenice na površini od 1 do 5 hektara.
2.Đubrivo za podizanje proizvodnje ozime pšenice na površini od 1 do 5 hektara.

Napomena: Ukupna površina po korisniku će se odrediti naknadno na osnovu zaprimljenih prijava i raspoloživog budžeta.

Od podnosioca/podnositeljice se očekuje da osigura sljedeće:

a)            Adekvatno zemljište za sadnju ozime pšenice, površine od 1 do 5 hektara;
b)            Pripremi zemljište za gnoidbu i sadnju (oranje, tanjiranje i ostale potrebne mašinske radnje);
c)            Organizuje sjetvu;
d)            Prisustvo treninzima i seminarima koje organizuje UNDP.

Odabrani podnosioc/podnositeljica će potpisati ugovor sa UNDP-om gdje će biti definisana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoći.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije i koja su spremna da obezbijede gore tražene stavke.

Prijaviti se mogu fizička lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom  na površini manjom od 10 hektara te koja žive na  području jedinica lokalne samouprave Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Šamac, Vukosavlje, Distrikt Brčko, Bijeljina, Donji Žabar i Laktaši.

Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „EU Program obnove od poplava – javni poziv za komercijalne proizvođače krušne pšenice“.

c)            Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.
d)            Obrasci s nepotpunim podacima će biti odbijeni (označiti s nulom (0) ako podaci nisu navedeni).
e)            Prijave koje ne sadrže potrebnu prateću dokumentaciju se neće razmatrati.

Izbor korisnika će se odvijati u dvije faze, uključujući:

Prva faza: Usklađenost i evaluacija prijave po kriterijima iz javnog poziva

•Komisija za odabir provodi pregled prijava i pregled usklađenosti prijave s administrativnim zahtjevima;
•Provjera da li je dostavljena sva potrebna dokumentacija;
•Vrednovanje i bodovanje prijava fizičkih lica.

Druga faza: Terenske posjete i procjena fizičkih lica/konačni odabir

•Komisija će provoditi terensku posjetu kod odabranih fizičkih lica iz prve faze.
•Komisija će procijeniti tačnost informacija navedenih u obrascu za prijavu.

Prijavne obrasce i smjernice za prijavu možete preuzeti direktno u zgradi jedinice lokalne samouprave ili na web stranici www.ba.undp.org.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Preuzmite smjernice za prijavu i prijavni obrazac

Europa.ba