Održan četvrti sastanak savjetodavnog panela EU Programa za oporavak od poplava

Savjetodavni panel EU Programa za oporavak od poplava održao je četvrti sastanak u srijedu 15. jula 2015. u Sarajevu, na kojem je razmatran postignuti napredak u naporima za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini i buduće aktivnosti.

Savjetodavni panel je ključna komponentna upravne strukture EU Programa za oporavak od poplava, a sastoji se od domaćih institucija koje su odgovorne za napore u oporavku od poplava na državnom, entitetskom i nivou Brčko distrikta BiH, predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH u, svojstvu donatora, i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), u svojstvu partnera u implementaciji programa.

EU program za oporavak od poplava nastavlja da ostvaruje dobre rezultate u područjima pogođenim poplavama u Bosni i Hercegovini, a do sada je sanirano:

•    2094 stambene jedinice za najugroženije stanovnike, kako bi im se pomoglo da se vrate svojim domovima;
•    108 javnih objekata kako bi se omogućila obnova vitalnih javnih usluga;
•    83 objekata komunalne infrastrukture, uključujući 100 puteva i mostova, kao sistema za vodosnadbjevanje koji služe lokalnim zajednicama.

U toku su radovi na sanaciji 437 stambene jedinice, 8 javnih objekata i 41 objektu komunalne infrastrukture. 16 novih korisnika je izabrano za hitnu sanaciji njihovih stambenih jedinica u  Brčko Distriktu.

Osim toga, program je podržao 56 malih i srednjih preduzeća, i na taj način dao doprinos u očuvanju i kreiranju više od 2000 radnih mjesta. Prema prijelaznim izvještajima MSP-a iz aprila 2015. godine, broj zaposlenih u malim i srednjim preduzećima koji su dobili finansijsku podršku Evropske unije, porastao je od maja 2014. godine sa 1861 na 2125, što potvrđuje da je finansijska podrška imala značajan utjecaj ne samo na ekonomski oporavak, već i kao mehanizam jačanja privrednog rasta u poplavljenim područjima.
Osigurana je podrška za 700 poljoprivrednih gazdinstva u oporavku njihovih proizvodnih kapaciteta, a najmanje 500 će biti integrirano u lokalne i regionalne sisteme za pristup tržištu.

Melvin Asin, šef Kooperacija u Delegaciji EU u BiH, je izjavio: “Vrlo dobri rezultati su postignuti u bliskoj saradnji sa svim partnerima na projektu. Želio bih se zahvaliti UNDP-u i svim institucijama u BiH za njihovu predanost kao i svim lokalnim akterima za njihovu podršku u ovom procesu. Potrebni su veći napori za jačanje otpornosti od poplava i smanjenje rizika od katastrofa u poplavnim područjima,  kao i zaštita saniranih škola i drugih javnih objekata, jer je prijetnja od novih poplava stalno prisutna.“

Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a, je izjavila: „Brz inicijalni odgovor i puni angažman svih aktera omogućili su ne samo pravovremenu provedbu, već u nekim slučajevima i završetak prije predviđenih rokova. Sada razgovaramo ne samo o oporavku veći i kako potaknuti održivost oporavka i investicija. Moramo uzeti u obzir dugoročnije izglede kako bi ispitali mogućnosti da se oporavak integrira u razvoj i napore na jačanju otpornosti u BiH“.

Drugi dio pomoći EU u oporavku od poplava, u iznosu do 41 miliona eura, ima za cilj da se pruži podrška BiH u poboljšanju otpornosti na prirodne katastrofe. Ovo je preostali dio sredstava koje je Evropska unija obećala na donatorskoj konferenciji, a koja će biti dostupna BiH nakon što relevantne domaće vlasti ratificiraju odgovarajući Okvirni sporazum.

***
EU Program za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, sanaciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog Programa je 43.52 miliona eura, od čega je 42.24 miliona osigurala Evropska unija. Ova pomoć dio je finansijskih sredstava koje je Evropska unija obećala na donatorskoj konferenciji u Briselu održanoj u julu 2014. godine. Program implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) u saradnji sa Fondom Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Ured za komunikacije UNDP-a: 033 293 400;
Ured za komunikacije Delegacije EU u BiH: 033 254 773

Europa.ba