Zaključci Vijeća EU o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU

Vijeće je usvojilo sljedeće zaključke:

“1. Dana 15.02.2016. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, predao je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Vijeće je odlučilo da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji. U skladu s tim, Komisija je pozvana da podnese svoje mišljenje.

2. Pozivajući se na obnovljeni konsenzus o proširenju, izražen u zaključcima Evropskog vijeća od 14./15.12.2006. godine, Vijeće još jednom potvrđuje da budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Vijeće ponovo ističe da napredak svake zemlje prema Evropskoj uniji zavisi od njenih individualnih napora da ispoštuje kriterije iz Kopenhagena i od uslovljenosti Procesa stabilizacije i pridruživanja.

3. Ponavljajući prethodne zaključke Vijeća, naročito one od 15.12.2015. godine, kao i svoje nedvosmisleno opredjeljenje perspektivi Bosne i Hercegovine u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje, Vijeće pozdravlja značajan napredak u provođenju Reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da nastavi sa naporima na osiguravanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu sa rasporedom iz akcionog plana koji su usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini, u korist njenih građana i u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom. Pored socioekonomskih reformi, ti napori trebaju i dalje biti usmjereni i na reforme u oblasti vladavine zakona i javne uprave. Vijeće poziva Komisiju da dalje izvještava o provođenju Reformske agende, uključujući i mehanizam koordinacije. Prilikom pripreme mišljenja o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, Vijeće od Komisije traži da posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci.

4. Vijeće pozdravlja parafiranje Protokola o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Puno provođenje SSP-a, uključujući i njegovu prilagodbu, predstavlja važan element opredijeljenosti Bosne i Hercegovine procesu integracija u Evropsku uniju.

5. Vijeće nadalje pozdravlja sporazum o uspostavljanju mehanizma koordinacije o pitanjima EU. Vijeće poziva sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju njegovo efikasno provođenje, kao važan korak ka poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti.”

Europa.ba