Predstavljen izvještaj o evaluaciji EU Programa za oporavak od poplava u BiH

Rezultati nezavisne evaluacije EU Programa za oporavak od poplava predstavljeni su 16. maja 2017. god. svim zainteresovanim stranama iz Bosne i Hercegovine (BiH) u Sarajevu.

EU Program za oporavak od poplava, kojeg je proveo Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa UNICEF-om i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), pomogao je normalizaciju uslova za život u poplavljenim naseljima BiH, nakon poplava u maju 2014. god. S budžetom od 43,5 miliona eura, ovaj dvogodišnji program pomogao je brzu obnovu infrastrukture u javnom sektoru, hitnu rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, kao i revitalizaciju lokalne privredne i poljoprivredne proizvodnje.

Nakon završetka programa krajem prošle godine, GEOtest a.s., konsultantska firma iz Češke, zadužena je od strane Delegacije EU u BiH da izvrši nezavisnu evaluaciju Programa. Evaluacija je potvrdila da su dizajn i programiranje veoma relevantni i u skladu s potrebama poplavljenih područja. Integrisani pristup koji je ovaj program usvojio (spajanje stambene, infrastrukturne, poslovne i ostale pomoći za obnovu uslova za život) istaknut je kao glavna prednost ovog programa od strane sagovornika sa svih nivoa vlasti, krajnjih korisnika i ostalih donatora.

U Izvještaju se zaključuje da je Program bio efikasno implementiran i da je u velikoj mjeri doprinio rehabilitaciji poplavljenih područja. 14.474 ugroženih stanovnika je moglo da se vrati svojim kućama, 50.467 djece je moglo da nastavi školovanje sa minimalnim prekidom, opštinske službe za potrebe 188.000 građana i zdravstvene ustanove koje pokrivaju radom 300.000 pacijenata su ponovo stavljene u funkciju. 5.952 radnih mesta je zadržano ili otvoreno zahvaljujući odobrenoj pomoći za mala i srednja preduzeća i poljoprivredni sektor.

Evaluacija je identifikovala naučene lekcije za buduće programe oporavka i dala listu preporuka kako bi se osigurala trajnost programskih rezultata, umanjio rizik od budućih poplava/prirodnih nepogoda i unaprijedio socijalno-ekonomski život u područjima ugroženim od poplava.

Izvještaj posebno naglašava potrebu za buduću zaštitu od poplava i preventivne mere u skladu sa Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014-2017. Energičnije akcije su takođe neophodne i na lokalnom nivou. Izvještaj identifikuje potrebu za izgradnjom kapaciteta opština za smanjenje rizika i upravljanje vanrednim situacijama, kao i da se obrati pažnja na nedostatak finansiranja preventivnih mjera iz ove oblasti. Izvještaj takođe poziva na dalju podršku malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednom sektoru kako bi se konsolidovao krhki ekonomski oporavak u poplavljenim područjima. I na kraju, Izvještaj navodi da je Program zatekao loše stanje u mnogim školama i obdaništima širom zemlje, što naglašava potrebu za investicijom većih razmjera kako bi se poboljšali uslovi nastave i okruženje za djecu u BiH.

Europa.ba