Zaustavimo nasilje nad ženama: izjava Europske komisije i visoke predstavnice

Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenoga Europska komisija i visoka predstavnica Federica Mogherini objavili su sljedeću izjavu:

Nasilje nad ženama i djevojčicama nasilje je protiv cijelog čovječanstva i ne bi ga trebalo biti ni u Europi ni drugdje u svijetu. Ali svi znamo da smo unatoč stalnim nastojanjima još daleko od rješavanja tog problema.

Žene doživljavaju nasilje posvuda i nigdje nisu sigurne, pa ni u svojem domu. Baš naprotiv. Žene često stradavaju upravo kod kuće, kao i na poslu, u školama i na fakultetima, na ulici, tijekom raseljavanja i migracija te sve češće postaju žrtve nasilja na internetu i govora mržnje.

Razmjer problema još je uvijek šokantan: svaka treća žena u Europi iskusila je fizičko i/ili seksualno nasilje. Gotovo sve žrtve trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja unutar EU-a su žene i djevojčice.

U zemljama u razvoju svaka treća djevojčica udana je prije 18. godine. Najmanje 200 milijuna žena i djevojčica pretrpjelo je genitalno sakaćenje, koje se i dan-danas prakticira u 30-ak zemalja.

Mi kao EU i međunarodna zajednica dužni smo ustrajati u sprečavanju, otvorenom odbijanju i osuđivanju svih činova nasilja nad ženama i djevojčicama.

Dužni smo i podupirati i štititi žrtve stvaranjem sigurnog okruženja u kojemu mogu prijaviti kaznena djela koja su pretrpjele.

Europska unija i dalje će neumorno surađivati s partnerima na jačanju pravnih okvira i institucija, podupiranju razvoja i obrazovanja, poboljšanju usluga za preživjele osobe, uklanjanju temeljnih uzroka nasilja i jačanju položaja žena u društvu.

Ali za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama potreban je ustrajan rad, ne samo na institucionalnoj razini. Potrebna je angažiranost međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, civilnog društva u cjelini. A najviše muškaraca.

Naš je cilj jasan: iskorijeniti nasilje nad ženama i djevojčicama. Europska unija i dalje će predvoditi tu međunarodnu borbu za obranu prava svih žena i djevojčica na život u slobodi i sigurnosti. Činimo to za svoju budućnost i za svoju sadašnjost jer žene su temelj pravednih, otvorenih, razvijenih i demokratskih društava i ništa im ne bi smjelo oduzeti priliku da žive tu ulogu u slobodi i sigurnosti.

Europska unija uvela je brojne mjere kako bi se takvo nasilje zauvijek zaustavilo, uključujući sljedeće:

  • Direktivom EU-a o pravima žrtava jamče se veća i bolja prava žrtvama kaznenih djela te specijalizirana potpora žrtvama seksualnog ili rodno uvjetovanog nasilja
  • Komisija dovršava pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
  • Program za prava, jednakost i građanstvo pomaže u borbi protiv nasilja nad ženama i djecom financiranjem lokalnih projekata za sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja, potporom za žrtve te žene i djevojčice u opasnosti, osposobljavanjem stručnjaka i povećavanjem kapaciteta usluga.

EU se bori i protiv nasilja nad ženama izvan EU-a:

  • u protekle dvije godine pomogli smo više od 1,5 milijuna žena i djevojčica pružanjem zaštite i skrbi u slučajevima genitalnog sakaćenja; nastojanja da se spriječi takvo nasilje također su urodila plodom: oko 3000 zajednica, u kojima živi ukupno 8,5 milijuna ljudi, objavilo je da ukidaju tu praksu
  • kad je riječ o dječjim brakovima, EU je pokrenuo niz inicijativa za promjenu stavova i prakse u području prava djevojčica; te su inicijative doprle do više od 1,6 milijuna ljudi.

Kontekst

Nasilje nad ženama i djevojčicama raširena je i pogubna povreda ljudskih prava, prisutna u svim dijelovima svijeta. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije trećina žena i djevojčica u svijetu u nekom trenutku života doživi nasilje. Moguće je i da taj broj predstavlja samo malen dio žrtava jer se slučajevi takvog nasilja često ne prijavljuju zbog srama ili straha od stigmatizacije. Zato mnogi počinitelji ostaju nekažnjeni.

Uz navedene inicijative EU je donio i Direktivu o pravima žrtava, kojom se osiguravaju veća i bolja prava žrtvama svih kaznenih djela. Na temelju tih prava najosjetljivije žrtve, kao što su žrtve seksualnog nasilja, rodno uvjetovanog nasilja i nasilja od bliskih osoba, imaju pristup specijaliziranoj potpori. To uključuje pristup skloništima za žrtve kojima je potrebno sigurno mjesto te ciljanu i integriranu potporu, uključujući pomoć i savjetovanje nakon traumatičnog događaja. Europska komisija pomno prati provedbu te direktive u državama članicama i poduzima mjere protiv onih koje nisu u potpunosti ili pravilno prenijele pravila EU-a.

EU i trgovanje ljudima smatra nasiljem nad ženama i djevojčicama te su na tu dimenziju i dalje usmjerene glavne mjere unutar pravnog i političkog okvira EU-a u horizontalnom mandatu koordinatora EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima (Pregled 2012. – 2016. i 2017. – 2018.).

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) danas objavljuje novi vodič za procjenu rizika za policiju kako bi tijelima za provedbu zakona i zdravstvenim sektorima pomogao da bolje surađuju u sprečavanju opetovanih činova nasilja među intimnim partnerima i spašavanju života.

Dovršetak pristupanja EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji jedan je od prioriteta vanjskog djelovanja Europske komisije jer je ta konvencija prvi instrument u Europi kojim su utvrđeni pravno obvezujući standardi za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, zaštitu žrtava tog nasilja i kažnjavanje počinitelja. Države imaju obvezu boriti se protiv svih oblika tog nasilja te poduzimati potrebne mjere sprečavanja, zaštite i kaznenog progona. U suradnji s Ujedinjenim narodima EU je pokrenuo inicijativu Spotlight – globalnu višegodišnju inicijativu za iskorjenjivanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Dosad najvećim početnim ulaganjem od 500 milijuna eura štitimo žene i djevojčice koje njihova društva obavijaju šutnjom, a koje sada žele progovoriti, te im omogućujemo da se njihov glas čuje. Procjenjuje se da je EU u okviru svojih programa za zaštitu i zdravlje 2017. i 2018. dodijelio više od 62 milijuna eura humanitarne pomoći za sprečavanje seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja i odgovor na to nasilje diljem svijeta.

Kako bi iskazala svoju potporu borbi protiv nasilja nad ženama, Europska komisija osvijetlit će u noći 25. studenoga svoje sjedište u Bruxellesu, zgradu Berlaymont, u narančastoj boji.

Više informacija

Informativni članak o mjerama EU-a za suzbijanje nasilja nad ženama

Europa.ba