„Tim Evropa“ kao globalni odgovor na COVID-19: Vijeće pozdravlja mobilizaciju od skoro 36 milijardi eura i usvaja zaključke

Vijeće je usvojilo zaključke o paketu „Tim Evropa“ koji je dio globalnog odgovora Evropske unije na pandemiju izazvanu virusom COVID-19.

U svojim zaključcima, Vijeće izražava duboku zabrinutost zbog globalnog širenja pandemije izazvane virusom COVID-19 koja i dalje odnosi živote širom svijeta i ima dalekosežne društvene i ekonomske posljedice.

Vijeće naglašava hitnost u zaštiti života i izvorima zarade svih ljudi, bez izuzetka, i hitnost u prioritiziranju partnerskih zemalja koje su najviše ugrožene.

U tom smislu, Vijeće pruža punu podršku pristupu „Tim Evropa“ i objavu daje mobilizirano skoro 36 milijardi eura koji će se iskoristiti za saniranje razarajućih posljedica krize izazvane virusom COVID-19 u partnerskim zemljama i regijama.

Zaključci Vijeća pozivaju na potpunu i efikasnu provedbu paketa kojim se trebaju raspodijeliti resursi partnerskim zemljama u saradnji sa njima i na osnovu zajedničke procjene potreba.

Vijeće također naglašava potrebu da se osigura poveznica sa srednjoročnim i dugoročnim programiranjem i adekvatna koordinacija sa svim uključenim akterima, uključujući UN, regionalne organizacije kao što su Afrička unija i druge međunarodne multilateralne organizacije i finansijske institucije.

Dodatne informacije

Paket „Tim Evropa“ je pokrenut 8. 4. 2020. kao podrška zemljama Evropske unije u borbi protiv pandemije izazvane virusom COVID-19 i njenim posljedicama. Početna obećana finansijska podrška je iznosila oko 20 milijardi eura i kombinacija je resursa iz EU-a, zemalja članica, finansijskih institucija, posebno Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Europa.ba