Komisija pokreće novi desetogodišnji plan podrške Romima u EU

Evropska komisija je danas usvojila novi desetogodišnji plan, uključujući i prijedlog za preporuku Vijeća za podršku Romima u EU. Plan se fokusira na sedam ključnih oblasti: jednakost, inkluzija, učešće, zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo i stambeno zbrinjavanje. Komisija je za svaku oblast zadala nove ciljeve i dala preporuke državama članicama o tome kako ih mogu postići, a oboje će služiti kao važni alati putem kojih će EU pratiti napredak i osigurati pružanje učinkovitije vitalne podrške koju mnogi Romi koji žive u EU još uvijek trebaju.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost, Věra Jourová, kazala je: Jednostavno, tokom posljednjih deset godina nismo učinili dovoljno da podržimo romsku populaciju u EU. To je neoprostivo. Mnogi se i dalje suočavaju s diskriminacijom i rasizmom. To ne možemo dopustiti. Danas ponovo pokrećemo napore kako bismo popravili postojeće stanje. Imamo jasne ciljeve i iznova smo posvećeni postizanju stvarne promjene u narednom desetljeću.

Povjerenica za jednakost, Helena Dalli, kazala je: Da bi Evropska unija postala istinska Unija jednakosti, moramo osigurati jednak tretman, socijalno uključivanje i učešće u društvenom i političkom životu za milione Roma, bez izuzetka. Uz ciljeve koje smo danas postavili Strateškim okvirom, očekujemo da ćemo do 2030. godine postići stvaran napredak prema Evropi u kojoj će se Romi slaviti kao dio raznolikosti naše Unije, sudjelovati u našim društvima i imati sve mogućnosti da u potpunosti daju svoj doprinos i uživaju koristi političkog, socijalnog i ekonomskog života u EU.

Premda je krajnji cilj puna jednakost, Komisija je predložila minimalne ciljeve za 2030., naslanjajući se na napredak postignut u prethodnom okviru. Ti ciljevi su:

  • Smanjiti udio Roma koji su izloženi diskriminaciji za najmanje 50%;
  • Udvostručiti udio Roma koji prijavljuju diskriminaciju;
  • Smanjiti razliku siromaštva između Roma i opće populacije za najmanje 50%;
  • Smanjiti razliku u učešću u predškolskom obrazovanju za najmanje 50%;
  • Smanjiti udio romske djece koja pohađaju odvojene osnovne škole za najmanje 50% u državama članicama sa značajnom romskom populacijom;
  • Smanjiti razliku u zapošljavanju i razliku u zapošljavanju između muškaraca i žena za najmanje 50%;
  • Smanjiti razliku u životnom vijeku za najmanje 50%;
  • Smanjiti razliku u stambenoj nezbrinutosti za najmanje jednu trećinu;
  • Osigurati da najmanje 95% Roma ima pristup pitkoj vodi.

Da bi se postigli ovi ciljevi, presudno je da države članice donesu prave politike.  Komisija daje smjernice državama članicama i utvrdila je popis mjera koje države članice trebaju poduzeti kako bi ubrzale napredak prema ravnopravnosti, inkluziji i sudjelovanju Roma. Smjernice i mjere obuhvaćaju od razvoja sistema podrške Romima koji su žrtve diskriminacije do kampanja za podizanje svijesti u školama, podrške finansijskom opismenjavanju, promoviranju zapošljavanja Roma u javnim institucijama i poboljšanja pristupa kvalitetnim liječničkim pregledima, zaštiti i planiranju porodice za Romkinje

Sljedeći koraci

Komisija poziva države članice da svoje nacionalne strategije dostave do septembra 2021. godine i da o napretku u njihovoj provedbi izvještavaju svake dvije godine. Komisija će pratiti napredak u ostvarenju ciljeva do 2030. godine, oslanjajući se na podatke iz anketa koje provodi Evropska agencija za temeljna prava i informacije dobivene iz civilnog društva. Osim toga, cjelokupan novi desetogodišnji plan podliježe i detaljnoj srednjoročnoj procjeni.

 

Pozadina

Premda su u EU postignuta neka poboljšanja – pretežno na polju obrazovanja pred Evropom je još dug put do postizanja stvarne jednakosti za Rome. Marginalizacija je i dalje prisutna, a mnogi se Romi u svakodnevnom životu i dalje suočavaju s kombinacijom nerazmjerne diskriminacije, anticiganizma i socioekonomske isključenosti.

Novi Strateški okvir EU za Rome prvi je direktni doprinos provedbi Akcionog plana EU protiv rasizma za period 2020-2025. i dio je preuzete obaveze predsjednice von der Leyen u pravcu Unije jednakosti.

Novi Strateški okvir EU za jednakost, uključivanje i učešće Roma nadovezuje se na Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine. Povezan je s radom Komisije u drugim oblastima, između ostalog i s nedavno usvojenim Akcionim planom EU protiv rasizma za period 2020-2025,Strategijom za prava žrtava i Strategijom za rodnu ravnopravnost.

Mnoga područja politike koja se tiču poboljšanja ravnopravnosti, uključivanja i učešća Roma prvenstveno su u domeni nacionalne odgovornosti. Međutim, EU ima važnu ulogu u pružanju smjernica za politike, koordiniranju djelovanja država članica, praćenju provedbe i napretka, pružanju podrške putem EU fondova i promoviranju razmjene dobrih praksi između država članica.

Više informacija

Factsheet – EU Roma strategic framework [Informativni list – Strateški okvir EU za Rome]

Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation [Unija jednakosti: Strateški okvir EU za jednakost, inkluziju i učešće Roma]

Commission proposal for a draft Council Recommendation on Roma equality, inclusion and participation [Prijedlog Komisije za nacrt preporuke Vijeća o jednakosti, inkluziji i učešću Roma]

Guidelines for planning and implementing national Roma strategic frameworks [Smjernice za planiranje i provedbu nacionalnih strateških okvira za Rome]

Portfolio of indicators [Mapa indikatora] (indikatori za praćenje napretka u ostvarenju ciljeva i  zadataka utvrđenih Strateškim okvirom EU za Rome)

Commission Staff Working Document: analytical document accompanying the EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation [Radni dokument Komisije: analitički dokument uz Strateški okvir EU-a za jednakost, inkluziju i učešće Roma]

EU Agency for Fundamental Rights: Roma and Travellers survey 2019 in Belgium, France, Ireland, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom [Evropska agencija za temeljna prava: Anketa o Romima i putnicima iz Belgije, Francuske, Irske, Nizozemske, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva iz 2109. godine]

EU Agency for Fundamental Rights: Coronavirus pandemic – Impact on Roma and Travellers, Bulletin n° 5 [Evropska agencija za temeljna prava: Pandemija korona virusa – Utjecaj na Rome i putnike, Bilten br. 5]

 

Europa.ba